هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدرسه آزاد

گروه معماري ودكوراسيون: سازهاي همانند يك كانتينر حمل و نقل توسط دفتر طراحي و معماري LOT-EK به عنوان فضاي بازي براي اين مدرسه آزاد انتخاب شد و در امتداد كناره رودخانه قرارگرفته تا فضاي تفريحي جلوي رودخانه را فعال كند و به كاربران به عنوان بازديدكننده، تماشاگر و بازيگر در اين برنامه عمومي هنري خدمات دهد.

6 كانتينر حمل و نقل بهصورت مايل با زاويه 45 درجه قرار گرفته و با الگوي استخوان ماهي تركيب شده و حجمي پيكان مانند پديد آوردهاند كه در ارتفاع سه متري بر روي فضاي اطراف معلق شده است. اين سازه بهصورت استراتژيك بر روي مسير پياده پاركHakwoon و در لبه منتهي به river bank قرار گرفته و اين فضا را به يك مكان كانوني براي اجتماع، استراحت و تماشا بدل كرده است. سه مكان متفاوت و به هم پيوسته، سكانسهايي از تجربيات فضايي متفاوت را درون اين مدسه آزاد پديد ميآورند.

در طبقه همكف،اين سازه كانتينر مانند تبديل به آمفي تئاتر عمومي شده كه از توپوگرافي شيبدار موجود بهره ميبرد. بخش پائيني آمفي تئاتر چشم اندازي را در طول لبه رودخانه پديد ميآورد كه در بخش بالايي با فضاي باز اصلي در اين سازه پيوند ميخورد و آن را به محلي براي اجرا تبديل ميكند. اين فضاهاي عمومي گردهماييها و اجتماعات را در خود شكل ميدهد. يك كانتينر مستقيماً به مسير پياده وصل شده و دسترسي به طبقات بالا را فراهم ميكند. در طبقه دوم و بيرون از كانتينرهاي معلق، فضاي داخلي شامل يك فضاي چند منظوره بزرگ و باز كه به عنوان فضاي نمايشگاهي و اتاق جلسات و اجتماعات عمل ميكند. همچنين دو استوديو براي هنرمندان مقيم وجود دارد. دو ديوار در طول محور شمالي غربي و در تماشاييترين نقطه سازه معلق، بهصورت صلب قرار داشته و داراي تعدادي روزنه هستند. فريمهاي لولهاي، مناظر متفاوتي از چشم انداز اطراف را با تمركز بر جاذبههاي شهري و طبيعي مجاور قاب ميگيرند كه براي كودكان و بزرگسالان در ارتفاعات متفاوتي تعبيه شده است. كنارههايي پائيني كانتينرها كاملاً شيشه هستند تا نور طبيعي و تهويه متقابل و ديد به سمت پارك را فراهم كنند. پلهاي كه درون كانتينر قرار داده شده است مستقيماً به سمت طبقه بالاي سازه ميرود. فضاي عرشه مانند در طبقه سوم  كه به سمت رودخانه كشيده شده ، ياد آور يك تخته شيرجه است. عرشه بام نما شگفت انگيزي از موقعيت معلق خود را نشان ميدهد در حالي كه نيمكتهاي طولاني فضايي را براي تعاملات اجتماعي پديد ميآورند. رفتار گرافيكي قوي سازه جديد مدرسه آزاد APAP2010 به عنوان يك

نقطه عطف درون بافت شهريAnyang نمايان ميشود.