هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چینش جدید در نظام مهندسی

گروه گزارش: عملکرد سازمان نظام مهندسی در یک ماه گذشته نشان از این دارد که اکبر ترکان بررسی، مشورت گرفتن، رایزنی و سبک و سنگین کردن‌هایش را به اتمام رسانده و علیرغم احتمالاتی که برخی مبنی بر عدم حضور جدی وی در سازمان نظام مهندسی به علت مشغله‌های متعدد و واگذاری غیررسمی امور به افرادی دیگر مطرح می‌کردند، نسبت به نظم و نسق بخشیدن به امور مهندسان عضو و همچنین سازمان مربوطه به طور جدی اهتمام نموده است. در ادامه مروری داریم بر فعالیت‌های شورای مرکزی و ریاست این سازمان طی روزهای قبل و بعد از آغاز سال جدید.
مهره چینی ترکانی
از جمله اقدامات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آخرین روزهای سال قبل و اولین روزهای سال جدید، تعیین و معرفی تعدادی از مهندسان عضو این سازمان در سمت‌هایی چون مشاور، مسئول، سرپرست، نماینده سازمان و ... بود. مهندس اکبر ترکان در احکام جداگانه‌ای این افراد را در حوزه‌های تخصصی به شرح ذیل منصوب کرد:
مهندس علی‌اکبر رمضانی مسئول دبیرخانه دائمی اجلاس هیئت عمومی
مهندس تورج نائیج پور ، مشاور سازمان در امور هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی
دکتر حمید بدیعی عضو هیئت‌رئیسه دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور در هماهنگی امور استان‌ها ونماینده شورای مرکزی در جلسات مباحث مقررات ملی ساختمان
مهندس علی بنیادی نژاد ، مشاور سازمان در آسیب‌شناسی تخلفات حرفه‌ای و امور شوراهای انتظامی
دکتر شهریار مشیری عضو دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور در امور مرتبط با مجلس شورای اسلامی
مهندس کامیار بیات ماکو عضو دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور در امور طرح و برنامه و بودجه شورای مرکزی
مهندس محمدرضا اسماعیلی عضو دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور سازمان در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی
مهندس علیرضا سنایی دشتی عضو دوره ششم شورای مرکزی ، مسئول هماهنگی گروه‌های تخصصی شورای مرکزی
مهندس مجید ولدان عضو هیئت‌رئیسه دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور در موضوع تدوین شیوه نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها
مهندس منصور بهادری عضو شورای مرکزی، نماینده سازمان در جلسات کارگروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن
دکتر سید محمدحسین آیت اللهی عضو دوره ششم شورای مرکزی ، مشاور سازمان در برنامه‌ریزی توسعه و تقویت فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی
مهندس محسن بهرام غفاری، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، مشاور در موضوع قانون و مقررات ملی ساختمان .