هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خودگردانی به چه قیمت

شهرداری تعیین کننده‌ترین نهاد در شهرهاست و می‌تواند عملکرد سایر متولیان ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه‌ای که اگر تمام ارکان صنعت ساختمان از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و ... در مسیر درست حرکت کنند و شهرداری ساز ناکوک بزند، نظام کیفی برقرار نخواهد شد. نمی‌خواهیم از عملکرد سایر نهاد‌های مذکور طرفداری کنیم اما صحت این ادعا را می‌توان در مقاومت شهرداری برای اجرای شناسنامه فنی ساختمان و حذف مجریان فاقد صلاحیت به وضوح مشاهده کرد که به نظر می‌رسد دلیل این امتناع ترس از کاهش درآمد‌های شهرداری باشد. بدین معنی که شاید برخی تصور می کنند چون کار کیفی هزینه بر است، احتمالا در برهه‌ای از زمان حجم ساختمان سازی کاهش و از درآمد شان که عمدتا از محل صدور پروانه و عوارض ساخت حاصل می‌شود، کاسته می‌شود. با نگاهی به خودگردانی شهرداری‌ها شاید این رفتار چندان بی‌راه نباشد بنابراین باید به فکر حل ریشه‌ای مشکل بود و درمان مشکل شاید چیزی جز کمک مالی دولت ازطریق ایجاد درآمد‌های پایدار نباشد.