هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش حقوقی صنعت ساختمان


دومین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان «الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی» 30 بهمن ماه از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.
این همایش با تاکید بر نقش، اهمیت و جایگاه الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی، شناسایی عوامل موثر در قراردادهای مهندسی ساختمان، انتقال تجارب و یافته های علمی، فنی و حقوقی در قراردادهای خدمات مهندسی ساختمان، توجه به آموزش و پژوهش در ارتقای کیفی متون قراردادهای مهندسی، اجرا و مدیریت آنها و تبیین ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی در هفت محور برگزار خواهد شد.
قراردادهای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان، قراردادهای ساختمانی و ضوابط شهرسازی، قراردادهای ساختمانی و بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره حقوق مدنی، قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره و حقوق تجارت، قراردادهای ساختمانی و حقوق کار و تامین اجتماعی و قراردادهای ساختمانی و مالیات ها از جمله محورهایی است که در دومین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان به آنها پرداخته می شود.