درباره ساخت و سازها

شمار نشریه : 157

یک استاد حوزه بر لزوم رعایت فرهنگ اسلامی در ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: نباید مردم را به انبوهسازی تشویق کنیم چرا که تنوع فرهنگها در این مجتمعها آسیبزا است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، آیتالله جعفر سبحانی در دیدار اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی استانهای کشور اظهار کرد: باید برای پیشگیری از خسارت جانی و مالی در حوادثی همچون زلزله برنامهریزی بهتری داشت.

 این مرجع تقلید تاکید کرد: ما در عین حال که به قضا و قدر معتقدیم، اما معنای قضا و قدر این نیست که دست بسته در مقابل حوادث باشیم.

آیتالله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی تخریب صدها واحد مسکونی در زلزلههای اخیر را رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازها دانست و تاکید کرد: بخشی از مصیبتهایی که بر انسان وارد میشود از اختیار ما خارج است اما بخش زیادی از آنها در اختیار خود ماست؛ خدا به بشر عقل و شعور داده که با فکر خود میتواند جلوی بسیاری از تخریبها و صدمهها را بگیرد.

این مرجع تقلید خواستار رعایت اصول شرعی در صدور پروانه ساخت شد و افزود: اینکه ساختمانهای بلند ساخته میشود که بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست. باید مصوبهای در قانون صدور پروانه گنجانده شود که از ساخت این گونه ساختمانها جلوگیری شود.

استاد حوزه بر لزوم رعایت فرهنگ اسلامی در ساخت و سازها تاکید کرد و با طرح این سئوال که آیا واقعا انبوهسازی و زندگی انبوهی با احکام شرع ما تطبیق میکند؟ گفت: نباید مردم را به انبوهسازی تشویق کنیم چرا که تنوع فرهنگها در این مجتمعها آسیبزا است.

 آیتالله سبحانی در پایان خواستار تسریع در ساخت و ساز واحدهای تخریب شده در مناطق زلزلهزده و کمک فکری، مالی و طراحی مهندسان به مردم این مناطق شد.