هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه گران نمیشود

یک کارشناس مسکن معتقد است: روند رکود در بازار مسکن تا پایان فصل بهار ادامه دارد و امسال افزایش قیمت در این بخش نخواهیم داشت.

احمدرضا سرحدی اظهار کرد: در حالی که در نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم امسال افزایش دوباره قیمتها بعید است. وی افزود: بازار مسکن دیگر ظرفیت افزایش بیش از قیمتهای فعلی را ندارد. سرحدی اظهار کرد: میزان خرید و فروش خانه در اولین ماه سال کاهش داشت که این امر نشان از وضعیت رکود بازار مسکن است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت بیشترین توان خود را بر مسکن مهر گذاشته است، گفت: ساخت مسکن مهر در کلانشهرها همچون تهران، اصفهان و کرج میتواند تعادل نسبی در بازار بر قرار کند. سرحدی با اشاره به وضعیت فعلی بازار که شامل افزایش قیمتها و رکود خرید و فروش است، گفت: رکود خرید و فروش مسکن تا تابستان ادامه دارد و تحول قیمتی چندانی در این زمینه پیشبینی نمیشود چرا که قیمت مسکن به اندازه کافی رشد داشته است.