هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موجودي آب سدهاي كشور به 39 درصد رسيد

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، با 4.5 درصد كاهش به 18 ميليارد و 450 میلیون مترمکعب رسیده است.
موجودي آب مخازن سدهاي كشور تا پايان هفته گذشته به 39 درصد رسيد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون پنج ميليارد و 360 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، معادل 22 درصد كاهش نشان می دهد.
حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود شش ميليارد و 860 ميليون مترمكعب بوده است.
براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نيز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، با 4.5 درصد كاهش به 18 ميليارد و 450 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 19 ميليارد و 310 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، پنج ميليارد و 890 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان پنج ميليارد و 740 ميليون مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 2.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.