واحد‌های مسکن مهر آب می‌روند؟

شمار نشریه : 175

طی روزهای اخیر برای چندمین بار اخباری مبنی بر عدم پایبندی به قراردادهای منعقدشده میان سازندگان و متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس در رسانه‌ها منتشر شده است. درحالی‌که مدیرعامل شرکت عمران این شهر هر بار قویا وجود چنین امری را تکذیب کرده است.
برخی رسانه‌ها طی چند روز گذشته به نقل از تعدادی از متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس عنوان کردند متراژ برخی واحدهای مسکونی در این شهر پس از انعقاد قرارداد آب رفته و بنای مفید واحد آنها 10 متر کاهش یافته است.
ظاهراً این متقاضیان وقتی برای انتخاب واحد مراجعه می‌کنند در بنری که نصب شده بود، بنای مفید واحد‌های مسکونی 122 مترمربع قید شده بود، اما در زمان انعقاد قرارداد متوجه می‌شوند که مساحت و بنای مفید آن 112 مترمربع است!
گفتنی است مهندس هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در موارد قبلی در گفتگو با پیام ساختمان، با رد هر گونه عدم مطابقت متراژ قرارداد مسکن مهر با اندازه واحدهای واگذارشده، موارد معدود رخ داده را اشتباه تایپی ذکر کرده بود.