هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایـش قیمت مسـکن مهر بر اساس ضریب پیشرفت

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران پیشنهاد افزایش قیمت ساخت مسکن مهر بر اساس پیشرفت پروژه‌ها را ارائه کرد.
ایرج رهبر گفت: پیشنهاد افزایش قیمت ساخت مسکن مهر را به وزارت راه شهرسازی ارائه کرده‌ایم تا پروژه‌هایی که پیشرفت کمتری دارند افزایش بیشتر و پروژه‌هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت دارند کمتر شامل افزایش قیمت ‌شوند.
مهندس رهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت ساخت مسکن مهر هر متر 330 هزار تومان است، تاکید کرد: در این پیشنهاد که به‌صورت جدول ارائه‌شده، ضرایبی دیده‌شده که بر اساس آن طبق پیشرفت فیزیکی هر پروژه‌ای این افزایش قیمت ساخت متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال برخی از پروژه‌های مسکن مهر پردیس که به تازگی شروع‌شده و حدود 10 درصد پیشرفت داشته بیشتر رشد قیمت خواهد داشت و برخی از پروژه‌ها که 70 درصد پیشرفت داشته‌اند، کمتر افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.