هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرصتي براي صنعتي‌سازي

منظور از صنعتي سازي ساختمان انبوه‌سازي نيست چرا كه بسياري از پروژه‌هاي انبوه‌سازي كه در رديف صنعتي‌سازي به حساب آمده‌اند، كم‌ترين نشاني از صنعتي سازي ندارند و صرفا ساختمان‌هاي يك شكل كه بالاي 80 درصد مصالح و شيوه‌هاي ساخت آن سنتي است، مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين صنعتي‌سازي معنايي وسيع دارد و چنانچه فرض كنيم كه مسكن مهر با صنعتي‌سازي ساخته شده است، نبايد برخي كار‌هاي انجام شده را در مسكن مهر به حساب كل كشور گذاشت و در برخي آمار‌ها صحبت از رشد 20 درصدي صنعتي‌سازي در كشور كرد، چرا كه صنعتي‌سازي ناقصي كه در برخي پروژه‌هاي مسكن مهر اجرا شد، كاملا منفك از ساخت و ساز‌هاي شهر‌هاي ما بود و به بيان دقيق يك پروژه عمراني به شمار مي‌آيد كه هيچ ارتباطي به شهر‌هاي ما ندارد. وجود گستره بزرگي از بافت هاي فرسوده و همچنين نياز اساسي كشور به عرضه مسكن، ضرورت تغيير نگرش و اصلاح کالبدي مناطق مذکور را با بکارگيري سيستم هاي ساخت و ساز صنعتي مورد تاکيد قرار مي دهد. بنابراين بافت ‌هاي فرسوده در كشور ما مي‌تواند يك فرصت بسيار خوب براي تسري صنعتي سازي به ساخت و سازشهری ما باشد.