فرصتي براي صنعتي‌سازي

شمار نشریه : 173

منظور از صنعتي سازي ساختمان انبوه‌سازي نيست چرا كه بسياري از پروژه‌هاي انبوه‌سازي كه در رديف صنعتي‌سازي به حساب آمده‌اند، كم‌ترين نشاني از صنعتي سازي ندارند و صرفا ساختمان‌هاي يك شكل كه بالاي 80 درصد مصالح و شيوه‌هاي ساخت آن سنتي است، مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين صنعتي‌سازي معنايي وسيع دارد و چنانچه فرض كنيم كه مسكن مهر با صنعتي‌سازي ساخته شده است، نبايد برخي كار‌هاي انجام شده را در مسكن مهر به حساب كل كشور گذاشت و در برخي آمار‌ها صحبت از رشد 20 درصدي صنعتي‌سازي در كشور كرد، چرا كه صنعتي‌سازي ناقصي كه در برخي پروژه‌هاي مسكن مهر اجرا شد، كاملا منفك از ساخت و ساز‌هاي شهر‌هاي ما بود و به بيان دقيق يك پروژه عمراني به شمار مي‌آيد كه هيچ ارتباطي به شهر‌هاي ما ندارد. وجود گستره بزرگي از بافت هاي فرسوده و همچنين نياز اساسي كشور به عرضه مسكن، ضرورت تغيير نگرش و اصلاح کالبدي مناطق مذکور را با بکارگيري سيستم هاي ساخت و ساز صنعتي مورد تاکيد قرار مي دهد. بنابراين بافت ‌هاي فرسوده در كشور ما مي‌تواند يك فرصت بسيار خوب براي تسري صنعتي سازي به ساخت و سازشهری ما باشد.