فرصت مستند سازی تجربیات شهرداریها

شمار نشریه : 157

گروه ساخت و ساز: سومین همایش مدیریت شهری؛ شبکه دانشی شهرداریها ،با هدف معرفی و تشکیل شبکه دانشی شهرداریها، انتقال دانش و اطلاعات به منظور حمایت از رشد و بهبود عملکرد شهرداریها، تقدیر از تجارب موفق شهرداریها و شناسایی مدلهای برتر و خلاقانه، استقرار سیستمهای علمی ارزیابی و نظارت و مستندسازی و تدوین تجربیات برتر شهرداریها برگزار میشود. پیام ساختمان در رابطه با برگزاری این همایش گفتگویی با مهندس علی یقطین، رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف داشته که در زیر آمده است:

پیام ساختمان مهمترین محورهای این همایش کدامند؟

محورهای این همایش نیز به شرح زیر است:

1. الگوهای تدوین راهبردها و برنامههای عملیاتی توسعه شهرها

2. مدلهای ارزیابی و بهبود عملکرد شهرداریها

3. تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری

4. بلوغ متوازن مؤلفههای توسعه شهر

5. پایش و نظارت مستمر بر حوزههای عملکردی شهرداریها

6. اکتساب، رسوب و اشتراک دانش و تجارب در شهرداریها

7. آینده پژوهی در مدیریت شهری

8. شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکههای تأمین خدمات شهری

 پیام ساختمان :چه ضرورتی باعث برگزاری این همایش از طرف دانشگاه صنعتی شریف شد؟

امروزه «دانش» مهمترین سرمایه سازمانهایی است که در عرصه بینالمللی، به دنبال رقابتپذیری پایدار هستند. در این میان، سازمانهای پروژه محور نیاز حیاتی به مدیریت دانش پروژههای خود دارند تا از چرخه اختراع مجدد در پروژههای مشابه خود اجتناب کنند و از این رهگذر، بر اثربخشی و کارایی فعالیتهای خود بیفزایند. محاسبات اولیه در سازمانهای ایرانی نشان میدهد که هر سازمان با رفتن یک فرد با تجربه، حداقل به اندازه 50 میلیون تومان ضرر میکند. همچنین هزینه ناشی از خروج نیروهای خبره سازمان، تقریباً معادل 15 درصد از کل درآمد سازمان در یک سال است. بنابراین با یک محاسبه ساده به این نتیجه میرسیم که معمولاً در سازمانها 18 درصد از کل هزینه سالیانه، صرف اختراع مجدد میشود؛ لذا یکی از اقدامات مهمی که هر سازمان پروژه محور برای جلوگیری از خروج دانش ارزشمند پروژههای خود و استفاده از آنها در فعالیتهای مشابه خود بایستی انجام دهد، طراحی و پیادهسازی نظام مستندسازی دانش است؛ لذا تشکیل شبکه دانشی مبتنی بر "وب" به منظور یاریرساندن به شهرداریهای سراسر کشور در جهت ارتقای سطح عملکرد یکی از مهمترین ضرورتهای شناسایی شده حوزه مدیریت شهری است.

پیام ساختمان :چقدر شهرداریهای سراسر کشور از این همایش استقبال کردهاند؟

با توجه به سابقه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و حضور فعال دبیرخانه کلانشهرهای کشور و همچنین جلسات شورای سیاستگذاری همایش که با حضور نمایندگان شهرداریهای مراکز استانهای برگزار شده، پیشبینی میشود حضور فعال تمامی شهرداریها را شاهد باشیم.

پیام ساختمان فکر میکنید این همایش چه  دستاوردهایی به همراه داشته باشد؟

مستندسازی «برترین تجارب» بر اساس میزان کارایی و اثربخشی به صورت سالانه و اطلاع رسانی به کلیه شهرداریها، تسریع در مذاکرات فیمابین شهرداریها، اتصال شبکه داخلی به شبکههای بینالمللی مشابه، تهیه و نهایی کردن مدل ارزیابی عملکرد شهرداریها و برگزاری جشنواره های سالانه، برنامههایی است که با مشارکت و همدلی به وقوع خواهد پیوست.

پیام پیام ساختمان :باتوجه به اینکه «جشنواره ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها» را خواهیم داشت، می‌خواهیم در این مورد هم توضیح دهید.

زنجیره ارزش مجموعهای از عملیات است که به صورت زنجیر گونه انجام میشود تا به خلق ارزش منجر شود. این مدل، ابزاری توانمند در بازشناسی فرآیندها، فعالیتها و عملیات گوناگون بوده و ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی و ارزیابی مستمر فعالیتها به شمار میرود. مدل ارزیابی جشنواره بر اساس مدل "زنجیره ارزش پورتر" و منطبق با مجموعه فعالیتهای شهرداری طراحی شده است.

 برای هر یک از حوزه های عملکردی فوق مجموعه از شاخصها و معیار های اندازه گیری بر اساس ادبیات نظری، مطالعات تطبیقی شهرداریهای موفق دنیا و نظرات خبرگان طراحی شده است. در مجموع در یک فرآیند تحلیلی و نظام مند بیش از 30 شاخص اصلی و قریب به 300 معیار به منظور اندازه گیری شاخصهای احصاء شده، تدوین گردیده است. بر اساس مدل ارائه شده، معاونتهای مختلف در حوزه فرآیندهای اصلی و پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت در قالب یک گزارش در اختیار معاونت مربوطه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در خصوص مدل، تجارب مختلفی در برخی از شهرداریهای کلانشهرها موجود است، مقرر گردید که در سال اول بیشتر تمرکز جشنواره بر روی بررسی تجارب و آسیبشناسی معاونتهای حاضر انجام شود تا در سال آینده، مدل با قوت و تکامل بیشتری مبنای ارزیابی قرار گیرد.

پیام ساختمان: به نظر شما این همایش تا چه اندازه با همایشهای قبلی شما از جمله «همایش مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار» و «همایش مدیریت شهری در افق 1404» پیوند دارد؟

با توجه به یکی از اهداف شکلگیری دفتر مطالعات شهری که ترویج مطالعات و دریافتههای علمی در حوزه شهری و شکلگیری محفلی جهت همفکری و تضارب آرای صاحبنظران این حوزه است، سلسله همایشهای مدیریت شهری از سال 1389 آغاز شده است. هر همایش رویکرد متفاوتی را دنبال کرده است؛ همایش اول مباحث توسعه پایدار شهری را از منظرهای مختلف از جمله برنامهریزی، معماری و شهرسازی، محیط زیست، حمل و نقل، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فناوری بررسی نمود. همایش دوم بر روی چشمانداز توسعه شهر، زیرساختها، برنامهها و مباحث آمایش سرزمین در افق 1404 تمرکز نمود. در همایش سوم با توجه به تجارب 6 ساله مدیریتهای فعلی شهرداریها و نزدیک شدن به اتمام دوره فعلی و مطمئناً رسوب دانش فراوان مدیریتی و اجرایی شهرداران و مدیران شهری رویکرد ایجاد شبکه دانشی در نظر گرفته شد که انشاءالله با مشارکت مدیران حوزه شهری این تجارب مستند شده تا از موازی کاریها جلوگیری شود.

پیام ساختمان : چه سازمان هایی شما را در برگزاری این همایش کمک میکنند؟

برخی از سازمانهای مرتبط با حوزه شهری همچون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور، دبیرخانه فرهنگی و اجتماعی کلانشهرهای ایران و برخی از شهرداریهای کلانشهرها همچون شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، سازمانهای تابعه، تعداد زیادی از دانشگاههای سراسر کشور مانند دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در اين زمينه با ما همكاري مي كنند.

پیام ساختمان شما چه نقشی را برای رسانهها در راستای تبادل اطلاعات شهرداریها قائل هستید؟

مطمئناً رسانههای جمعی، نشریات، خبرگزاریها، سایتها و غیره نقش کلیدی در بازتاب دستاوردها، نشر دانش و ارتقای روحیه خودباوری خواهند داشت. در خصوص حوزههای مرتبط با حوزه شهری شاید این نقش کلیدیتر هم باشد چرا که حوزه مدیریت شهری تنها حوزه خدماتی یا عمرانی نیست و شهرداریها به عنوان نهاد اجتماعی با تمامی مردم از روحیات و باورهای مختلف سر و کار دارند و این ارتباط با بدنه مردم و تلاش در جهت انتقال دانش، در ارتقای سطح فرهنگ و سطح زندگی شهروندان بیشترین تأثیرگذاری را دارد.

پیام ساختمان :در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.

 از تمامی همکاران شما در نشریه وزین پیام ساختمان که اطلاعات بسیار مناسبی در اختیار مدیران و متخصصین حوزه ساخت و ساز و سایر حوزههای مرتبط با شهری میگذارید، کمال تشکر را دارم.