چشم بازار به مذاكرات بزرگ

شمار نشریه : 172

دور اول مذاكرات وين كه برگزار شد همه نگاه ها را به سمت شهري اتريشي در قلب قاره سبز معطوف كرد. نه تنها براي كشورهاي درگير ماجرا، كه براي همه كشورهاي جهان به عنوان مهمترين خبر، لحظه به لحظه دنبال مي شد. كافي بود در زمان گفتگو ها بر روی این موضوع متمركز می شدید، در آن صورت مي توانستيد حساسيت ها را به خوبي ملاحظه كنيد كه چگونه گسترش ابعاد اين گفتگو ها تا ارتقا سطح مقامات و .... در سرخط خبر رسانه هاي جمعي جهاني مخابره مي شد. اين اهميت سوالي را مطرح مي كند كه در اهيمت ماجرا براي همه جهان نهفته است. تنها بازارهاي داخلي ايران با ركود مواجه نيستند و اين تنها بنگاه هاي اقتصادي كشور نبودند كه با مشكل نقدينگي روبه رو شده اند بلكه بيشتر كشورها به ويژه امريكا و اروپا با بحران هاي بزرگ بيكاري و تامين مالي و كاهش شديد تقاضا دست و پنجه نرم مي كنند ، از آنجا كه اين كشور ها اقتصاد خود را با همه دنيا پيوند زده اند، زيان آنها به ضرر همه كشورها تمام خواهد شد. پس براي همه مهم است . حال به نتيجه مثبت احتمالي مذاكرات جديد فكر كنيد اگر اين اتفاق روي دهد چه خواهد شد؟ مسير هاي تجارت در جهت توليد - كه خود نوعي مصرف است - تسهيل مي شود و با كاهش تحريم ها نه تنها زمينه هاي توليد كالا هايي مانند نفت و گاز كه سرمايه گذاري بر بخش هاي مختلف افزايش مي يابد كه بخشي از سرمايه هاي بلوكه شده نيز آزاد خواهد شد و باز در بازار، موچ مثبت ايجاد خواهد كرد چراكه چالش هاي مواد اوليه و تجهيزات را كاهش مي دهد و چه بازار بزرگي براي همه دنيا پديد خواهد آمد .