معماری مهم تر از تئاتر است

شمار نشریه : 170


گروه معماری و دکوراسیون: در رابطه با چالش‌های معماری در عصر حاضر،کم نگفته‌ایم و کم ننوشته‌ایم. فاصله گرفتن معماری از هویت اصیل خود،کم مهری به ارزش‌های فرهنگی و محلی را به همراه دارد و اگر چاره‌ای برای آن نیندیشیم، ممکن است دیر باشد چرا که معماری بر همه ارکان زندگی ما تأثیرگذار است و نقش مهمی در بهبود زندگی انسان‌ها دارد.

پیام ساختمان: به نظر شما، چه راهی برای برون رفت از این معماری مغشوش، به ظاهر متکثر و ناپیوسته معاصر وجود دارد؟ راهی که صرفاً ناگزیر به بازگشت مستقیم به معماری گذشته ایران نباشد و درعین‌حال اسلامی و جوابگوی سازه‌های مدرن امروزی باشد؟

قسمتی از این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما داخل موج جهانی بی‌هویتی و کج سلیقگی قرارگرفته‌ایم . اولین راه حل مشکل این است که مدارس و دانشگاه‌های معماری که فقط از لحاظ کمی افزایش یافته‌اند و افزایش کیفی در آنها مشاهده نمی‌شود، باید کاهش یابد. دومین راه حل اینکه معلمین واساتید معماری باید از لحاظ خط فکری و وابستگی‌شان به معماری ایرانی اسلامی، گزینش شوند. سومین راه حل این است که دانشجویان با دقت و وسواس بیشتری برای رشته معماری و شهرسازی انتخاب شوند.

البته باید اذعان داشت معماری منطقی الزاماً اسلامی نیست هرچند می‌تواند اسلامی هم باشد، ولیکن در دنیای فعلی توجه به هویت و ارزش‌های فرهنگی و محلی موضوع مهمی است که مورد بی‌مهری جوانان قرار گرفته است و ضمناً لازم است قوانین سخت‌گیرانه شدیدی برای طراحی معماری و شهرسازی مصوب شود.

پیام ساختمان:تکنولـــوژی‌چــه خدمتی به معماری کرده و در مقابل چه محدودیت‌هایی برای آن به وجود آورده است؟

تکنولوژی به مثابه یک ابزار است که البته اگر ناآگاهانه به کار گرفته شود، می‌تواند به همراه آورنده فرهنگ نیز باشد . درعین‌حال به لحاظ قدرت ساخت‌وساز، ما مدیون تکنولوژی هستیم و استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر است.

پیام ساختمان: به نظر شما چرا معماری ما از معنویت فاصله گرفته است؟

ما در داخل یک موج جهانی قرارگرفته‌ایم و آن موج به سمت بی‌هویتی می رود . ضمناً مدیران فرهنگی ما نیز درک شرایط موجود را ندارند و اطلاع ندارند که معماری مهم تر از کتاب و سینما و تئاتر و ... است .

پیام ساختمان: چگونه می‌توان از تکنولوژی و معنا و محتوا همزمان در یک سازه استفاده کرد؟

فرد سازنده باید علاوه بر اینکه تکنولوژیست است، معتقد به معنی هویتی به معنای ایرانی و اسلامی آن باشد چرا که این دو مقوله مغایرت اساسی با یکدیگر ندارند بلکه در عرض هم هستند ، لذا حرکت ضمن حفظ هر دو ممکن است.

پیام ساختمان: در پایان اگر حرفی مانده، بیان بفرمایید.

لازم است معماران جوان در کنار دروس تخصصی به آموزش فرهنگ و هویت و مقوله‌های این‌چنینی نیز بپردازند. همچنین حداقل 5 سال به کار در دفاتر حرفه‌ای با روش استاد و شاگردی اشتغال داشته باشند زیرا جوان بلندپرواز است و باید کنترل شود.