هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كليد مسكن اجتماعي


اگر چه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان كابينه يازدهم از بهترين انتخاب ها مي دانند همين اميد صد روزه دولت توانسته در برخي از بخش ها اميد را افزايش دهد اما مسكن اجتماعي تا آنجا كه در دنيا اثبات شده توانسته بسياري از مشكلات بخش مسكن و كمبودهاي بازار را براي جمعيت برطرف نمايد. به اروپاي بعد از جنگ دوم جهاني نگاه كنيد كه توانست با اين طرح از بحران مسكن حتي در شهرهاي ويران شده از جنگ نيز عبور كند.

به هر حال مسكن اجتماعي يا هر طرح ديگري كه براي حل مشكل مسكن كشور اجرا شود بيش از هر چيز نياز به يك راهبرد قوي همراه با نقشه راه و داشتن تاكتيك هاي متعدد و پيش بيني شرايط مختلف دارد. تجربياتي كه در طرح هاي دولتي در چند دهه گذشته براي حل مشكل مسكن مردم ديده شده هيچ يك نتوانسته به سرانجام برسد و موفق به مهار قيمت مسكن شود. اين نكته كه سوق دادن بخشي از تقاضا و عمدتا نياز دهك هاي محروم جامعه به سمتي غير از بازار عادي مسكن تا چه ميزان توانسته به حل مشكل مسكن كشور بينجامد سوالي است كه كارشناسان بايد به آن بپردازند اما آنچه مشخص است اينكه تا از تجربيات گذشته عبرت نگيريم در آينده نيز موفقيتي به دست نخواهیم آورد.