تمرین با قوس ها

شمار نشریه : 165


این خانه که در ایتالیا و توسط گروه  معماری NAUTA طراحی شده ، پروژه خانه‌های ردیفی‌ محلیِ سنتی‌ را ارائه می‌‌کند و در حالی‌ که در سمت خیابان درونگرا بوده در باغ پشت ساختمان برونگرا می‌‌شود. اتاق‌های میانی، نشیمن، نهارخوری، در نتیجۀ فاصله از دو نما، از کمبود نور زیادی رنج می‌‌برند. اتاق‌های طبقه همکف که دارای سقف تاق مانندی می‌‌باشند، برای معماری و تاثیر فضا بسیار موثر و مفید می‌‌باشند. برای دستیابی‌ به گشایش و اتصال میا‌ن فضا‌های داخلی‌، ما "آرکه تایپی" به نام قوس را به کار برده و روشی‌ سرزنده و