نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توجه به تکنولوژی


از آنجا که در معماری معاصر ایران توجه زیادی به مبانی نظری طراحی نمی‏شود،باید با تعمق و تحلیل در زبان و بیان معماری گذشته به بیانی نو در معماری معاصر ایران دست یافت و با بهره‎گیری از شناخت دوباره الگوهای معماری ایران به اصول و مبانی نظری مناسب معماری امروز ایران رسید و با بهره‎گیری از منابع هویتی معماری ایران که بر اساس فرهنگ و تاریخ کشور استوار است، معماری امروز ایران را بهبود بخشید.فرآیند طراحی معماری امروزه به مثابه یک فرایند تحقیقی در نظر گرفته می‏شود که وظیفه آن تنها تهیه نقشه‏ها و ترسیمات دقیق پلان‏ها، مقاطع، نماها و جزئیات مربوط به ساختمان نیست، بلکه وظیفه طراح پیش از هر اقدام دیگری آشنایی با انسان، آشنایی با محیط پیرامون انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی وی می‏باشد. در این راستا توجه به تکنولوژی‏های نوین در معماری که قطعاً بر زندگی انسان تأثیرگذار می‏باشند یکی از وظایف اصلی طراح به شمار می‏رود.