هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توجه به تکنولوژی


از آنجا که در معماری معاصر ایران توجه زیادی به مبانی نظری طراحی نمی‏شود،باید با تعمق و تحلیل در زبان و بیان معماری گذشته به بیانی نو در معماری معاصر ایران دست یافت و با بهره‎گیری از شناخت دوباره الگوهای معماری ایران به اصول و مبانی نظری مناسب معماری امروز ایران رسید و با بهره‎گیری از منابع هویتی معماری ایران که بر اساس فرهنگ و تاریخ کشور استوار است، معماری امروز ایران را بهبود بخشید.فرآیند طراحی معماری امروزه به مثابه یک فرایند تحقیقی در نظر گرفته می‏شود که وظیفه آن تنها تهیه نقشه‏ها و ترسیمات دقیق پلان‏ها، مقاطع، نماها و جزئیات مربوط به ساختمان نیست، بلکه وظیفه طراح پیش از هر اقدام دیگری آشنایی با انسان، آشنایی با محیط پیرامون انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی وی می‏باشد. در این راستا توجه به تکنولوژی‏های نوین در معماری که قطعاً بر زندگی انسان تأثیرگذار می‏باشند یکی از وظایف اصلی طراح به شمار می‏رود.