• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / درشهر 20:1 1393/9/27


گزارش پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری

ماله کشی صنعت ساختمان

در ادامه سلسله گزارش‌هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري‌ها سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفته‌ايم‌. در اين گزارش شاهد مسائل و مشکلاتي همچون واريز پول‌هاي بي‌حساب وکتاب به خزانه شهرداري‌، مشکلات بروکراسي شهروندان و صدور تأييديه براي ساختمان‌هاي فاقد کيفيت هستيم‌.

ماله کشی صنعت ساختمان

در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم. در اين گزارش شاهد مسائل و مشکلاتي همچون واريز پولهاي بيحساب وکتاب به خزانه شهرداري، مشکلات بروکراسي شهروندان و صدور تأييديه براي ساختمانهاي فاقد کيفيت هستيم.

پول بده

رضا، نخستين کسي بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت. وي گفت: تمام مراحل ساختمان بنده به امضاي مهندس ناظر رسيده و مراحل پاياني خودش را سپري ميکند و امروز که براي دريافت پايان کار مراجعه کردم، عنوان ميکنند يک ميليون تومان به حساب واريز کن. ميپرسيم اين پول متعلق به کدام تخلف يا ارائه خدمت از طرف شهرداري است که چيزي نميگويند و فقط يکي از کارمندان عنوان ميکند« به ما گفتهاند اين پول بايد از شما دريافت شود .» خيلي سخت است انسان نداند براي چه کاري بايد پول پرداخت کند. همين کارها را ميکنند که شهروندان نسبت به برخي پولهاي پرداختي بدگمان ميشوند.

شهرداري قصد آزار ندارد

ارباب رجوع ديگري با بيان اينکه شهرداري چارهاي جز گرفتن پول از مردم ندارد، گفت: پشت سر هم درخواست کمک شهروندان به شهرداري ميرسد و شهرداري بايد پاسخگوي جمعيت 12 ميليوني تهران باشد. تهران يعني حدود يک، هفتم جمعيت تمام ايران. هر معاونت شهرداري به اندازه يک وزارتخانه کار دارد و بايد خدمت رساني کند و قطعا اين خدمات پول هنگفتي ميطلبد.

وي افزود: بنده مرتکب تخلف اضافه اشکوب در ساختمان شدم و به دليل ناتواني در پرداخت يکجاي پول موضوع را به شهرداري منطقه اطلاع دادم. با مساعدت آنها اين مبلغ براي بنده قسطي شد. درصورتي که شهرداري ميتواند جريمه را يکجا دريافت نمايد؛ بنابراين شهرداري قصد آزار شهروندان را ندارد اما چارهاي نيست و بايد درآمدش تأمين شود.

بر باد رفتن تمام پس انداز

جواني با انبوهي از مدارک در دست به خبرنگار ما گفت: تمام زندگي ام را هزينه ساختمان کردم اما متأسفانه اصلا ساختمان تازه ساز قابل سکونت نيست. عليرغم اينکه شهرداري پايان کار را صادر کرده اما همان يک هفته اول مشکلات شروع شد. با زدن اولين کليد براي روش شدن لامپ، نصف سيم کشي ساختمان سوخت. حالا هم ساختمان ترک برداشته و وضعيت به گونهاي شده که خانه نشست کرده و در و پنجره به طور کامل باز نميشود.

وي افزود: سراغ سازنده رفتم اما ايشان گفت که شرط کيفيت ساختمان امضاي مهندس ناظر است. مهندس ناظر هم در يکي از پروژههاي عمراني مرزي حضور دارند. شهرداري هم عنوان ميکند« به ما ربطي ندارد و منظور ما از تأييد کردن ساختمان و صدور پايان کار اين است که ما اتمام کار ساخت وساز را تأييد کردهايم و اعتقاد داريم اين ساختمان بدون مغايرت با نقشههاي طرح تفصيلي و نقشه اوليه ساخته شدهاست. ما مسئول کيفيت نيستيم. » حتي حاضر نيستند که بگويند سازنده مقصر ساخت وساز است.

ارباب رجوع ناراضي اظهار داشت: شهرداري يک نفر را با هزار التماس و خواهش با بنده به ساختمان فرستادهاست. متأسفانه ايشان هم عنوان ميکند اين ساختمان مشکل حادي ندارد و با صرف هزينه اندکي براي مقاومسازي قابل سکونت خواهد بود. مأمور شهرداري اعتقاد دارد اگر يک ستون وسط هال پذيرايي بزنيد مشکل تا اندازهاي حل ميشود. در مورد پنجرهها هم ميگويد ميتوان آنها را از نو تعبيه کرد. وقتي اين توصيهها را به يک مهندس خبره گفتم، خندهاش گرفته بود. ميگفت مشکل شما فونداسيون ساختمان است نه پنجره. مثل اين ميماند که شما به دليل صافي کف پا کمردرد بگيريد و بعد دکتر کمرتان را عمل کند. سازمان نظام مهندسي هم که اصلا جوابگو نيست. قبلا اگر مشکلي پيش ميآمد نهادهاي مربوطه هرکدام کار را بر دوش ديگري ميانداخت اما الآن هيچ کدام زير بار نميروند هيچ؛ مسئوليت را گردن ديگري هم نمياندازند. به عبارتي کارشان شده ماله کشي اشتباهات همديگر.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 199 پیام ساخمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار