توزیع در پروژه‌ها و ساختمان‌های در حال ساخت

توزیع رایگان از طریق تحصیلداری در پروژه‌ها و کارگاه‌های ساختمانی در حال ساخت با شناسایی دوره‌ای پروژه‌های فعال به‌عنوان مقصد نهایی استفاده کالا و خدمات ساختمانی انجام می‌گیرد.

یکی از شاخه‌های مهم توزیع در پیام ساختمان کارگاه‌های ساختمانی است. این کارگاه که معمولاً بیش از یک سال فعال خواهند بود طبق برنامه زمان‌بندی مشخص در صف توزیع رایگان پیام ساختمان قرار می‌گیرند. توزیع در شهر تهران توسط گروه تحصیلداری پیام ساختمان به‌صورت حضوری انجام و پروژه‌های جدید یا به اتمام رسیده شناسایی و بازنگری می‌شوند، و در شهرستان‌ها توسط پست صورت می‌گیرد.

×