می روم از دار دنیا تخته گاز

به بهانه سقوط سنگ بر سر یک شهروند تهرانی ومرگ ومیر ناشی از آلودگی هوای تهران

می روم از دار دنیا تخته گاز مرگ من روزی فرا خواهد رسید در خیابان در غروبی سرد و بد با سقوط آجری از دار بست قسمتی از مغچه ام له می شود مرگ من روزی فرا خواهد رسید درهمین شهری که دود آلوده است دکتری تشخیص خواهد داد که علت مرگم تنفـس بوده است سکته خواهم کرد روزی پشت رل در ترافیکی سمج این روبه رو فک و مکم کاملا کج می شود می برد این ریختم را مرده شو! مرگ من روزی فرا خواهد رسید در همین مترو به شکلی جانگداز یک نفر محکم مرا هل می دهد می روم از دار دنیا تخته گاز

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 185فهرست مطالب شماره 185
×