اجاره نشینی خوش نشینی است

در شرح این معنی که اجاره نشینی،خوش نشینی است و گلایه از زمین و زمان و مشکلات نبود مکان: من از این وضع وحـال خسته شدم «جابه جایی» شکسته بال مرا «خوش نشینی» گرفــته حــال مرا دیگر از نکّ و نال خسته شدم من از این وضع و حـال خسته شدم تا به کی دور شـــهر گردیدن بقــــچه را وا نکرده ، برچیدن از فلان دره تا بلنــــــدیها جستجو در نیازمندیها شرح دادن مدام و راه به راه هی به این شخص و هی به آن بنگاه ماتم قبض و فیش از یک سو مشکل پول پیش از یک سو گفتن از خویش و خواه ونا خواهی طعن و تحقیر مرد بنگاهی می زند چرخ در یسار و یمین بی نوا مردم اجــاره نشین گاه ییلاق و گاه در قشلاق آه از این کوچ و آه از این ییلاق وانگهی خود به خود شده است رها وجه بیعانه و اجـــاره بـــها مردم از آب،ماست می گیرند دل شان هرچه خواست ، میگیرند

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 183فهرست مطالب شماره 183
×