افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی قبوض

در خبرها آمده است که افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی قبوض فروردین ماه مشترکان اعمال خواهد شد.به یاد قبوض مصرفی سال های قبل از هدفمندی: یاد باد آن روزگاران یاد بادروز برق و آب ارزان یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد روز ارزان بودن بنزین و سوختپر نمودن باک پیکان یاد بادروز راندن با پراید نقره ایتوی جاده در خیابان یاد بادروز کمتر بودن نرخ طلاهدیه دادن بهر یاران یاد بادروز باد کولر و سردی آنتکیه دادن شاد و خندان یاد بادروز گاز و شعله های آتشش در خزان و در زمستان یاد بادگپ زدن با دوستان بی دغدغه با موبایلت فاش و پنهان یاد باد

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 182فهرست مطالب شماره 182
×