مناظره بتن و فولاد

گفت فولاد بتن را روزی که تو این قدر چرا مرموزی؟ غالباً کیفیتت پایین است اصلاً انگار که ساختت چین استکنترل کرده کسی جان تو را؟ نسبت آب به سیمان تو را؟ آخر این قدر تخلخل از چیست؟ غالباً ویبره ات کافی نیستچند هفته همه سرگردانند تا عمل آوریات گردانندناظر و کارگر و کارآموز آب باید بدهندت هر روزدر جوابش بتن آمد به سخن گفت آخر تو چه دانی از من؟ گرچه از آبم و سیمانم و سنگ هرگز اما نزنم مثل تو زنگبیخودی مثل تو کرنش نکنم زیر هر بار کمانش نکنماتصالات درونت ناجور هیکلت پر شده از جوش غرورسخنی بین من و بین تو نیست هر چه باشد پی ات آخر بتنی است

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
×