تحول اقتصادی با توافقات ژنو

بیت الله ستاریان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد تأثیر توافقات ژنو بر مسکن گفت: قبل از توافقات بیشتر کارشناسان معتقد بودند که در بازار مسکن دو سناریو وجود دارد

تحول-اقتصادی-با-توافقات-ژنو
بیت الله ستاریان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد تأثیر توافقات ژنو بر مسکن گفت: قبل از توافقات بیشتر کارشناسان معتقد بودند که در بازار مسکن دو سناریو وجود دارد؛ سناریوی اول نرسیدن به توافقات ژنو است که در این حالت مسکن و اقتصاد در برزخ خواهد ماند و رشد و تحول اساسی به علت تحریم ها و تورم انجام نخواهد گرفت و سناریوی دوم به دست آوردن توافقات نسبی و موفق است که می تواند اقتصاد و مسکن را به حرکت درآورد . وی با اشاره به اینکه؛ توافقات صورت گرفته در ژنو اقتصاد کشور را از خواب بیدار کرده است، ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد کشور در کما بود، به علت نوسانات نرخ ارز و جذابیت بازارهای موازی مسکن، سرمایه های خرد به سمت بازار مسکن نیامد و مسکن دچار رکود گردید اما حال که تحول اقتصادی صورت گرفته است بازار مسکن طالب توسعه و رونق است و اگر دستاوردهای توافقات ژنو پایدار بوده و گسترش یابد، مطمئناً شاهد رونق خوبی در بازار مسکن خواهیم بود .
انتهای خبر/پ
×