مسکن مهر نیمه تمام واگذار می شود

در خبرها آمده بود: مسکن مهر نیمه تمام واگذار میشود! اما این طرح هم اجرایی نشد و جان متقاضیان به لب رسیده؛ فیوصف حاله؛ مناظره ملک الموت با متقاضی مسکننخستین بار گفتش کز کجایی؟ بگفت: از شهرک نام آشناییبگفت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت: اندوه خرند، مسکن فروشندبگفت: اندوه فروختن در ادب نیست!بگفت: از بهر خانه این عجب نیستبگفتا: تاکنون داشتی یه ویلا؟ بگفت: خانه خریدن شد یه رویابگفتا :چون نداری مسکن مهر؟ بگفت: بیچاره ام کرد بی وفا مهربگفتا :هر شبش بینی تو در خواب؟ بگفت: آری چو خواب آید، کجا خواببگفتا: گر دهند فردا کلیدش؟ بگفت: در جا کنم با گچ سفیدش بگفتا: گر نباشد شیر و آبش؟ بگفت: تانکر گذارم روی بامشبگفتا:گر نباشد لامپ و برقش؟ بگفت: روشن کنم خانه به شمعشبگفتا :گر نباشدنفت و گازش؟ بگفت :گرمش کنم هر شب به آتشبگفتا: گر نباشد فاضلابی؟ بگفت: اینجا ندارم من جوابیبگفتا: گر کنم راه تو آسان؟ بگفت: جانا فدایت میکنم جانبگفتا: پایان آمد عُمر دیرین!بگفت: اکنون سپارم جان شیرینمحمد صلواتی
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 177فهرست مطالب شماره 177
×