رانت جذابیت تولید را از بین برده است

جام جم: زندگی روی شیببله، شیب تند، رو به دره!

دنیای اقتصاد: رانت جذابیت تولید را از بین برده است چون جذابیت رانت بیشتر است!

آفتاب یزد: کشته شدن دو زن مشیت الهی بودچرا مشیت الهی شامل شهرداری نمیشود؟!!

ابرار اقتصادی: بازار مسکن از رکود خارج میشودو به سقوط وارد میشود!

شرق: شهرداری باید پاسخگوی وضعیت تئاتر شهر باشدشهرداری به زودی خدمت شما میرسد!

جام جم: سال نو، وسوسه خانه نو نوارما هر سال خانه کهنه ولی صاحب خانه مان را نو میکنیم!

دنیای اقتصاد: تب وام مسکن افتادتبش به ما افتاد وامش به دیگران!

هفت صبح: راهکار اقتصادی توسعه شهرهای جدیدراهکار نمیخواهد، توسعه بدهید!

همشهری: نسخه خروج از رکود تورمیای وای، بازمیخواهند نسخه بپیچند!

ایران: گلایه از بلااستفاده ماندن ظرفیت های گردشگری ایران نه که حالا در سایر ظرفیت هایمان ترافیک است!

ابرار: پیشنهاد افزایش وام نوسازی و مقاوم سازی مسکن به دولت رفت بازگشت هم که باخداست!

جهان صنعت: 2000 بنگاه املاک غیرمجاز در تهراندقیق شمردی برادر؟ از قلم نینداختی که؟!

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 177فهرست مطالب شماره 177
×