اولین گردهمایی کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت وزارت راه و شهرسازی

اولین گردهمایی کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت وزارت راه و شهرسازی 28 آبانماه سال جاری از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

اولین-گردهمایی-کارگروه-ارتقای-کیفیت-آسفالت-وزارت-راه-و-شهرسازی
اولین گردهمایی کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت وزارت راه و شهرسازی 28 آبانماه سال جاری از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود. این گردهمایی با محوریت وظیفه کارخانجات آسفالت در راستای ارتقای کیفیت و با حضور معاونین و رابطین استانی ادارات راه و شهرسازی کل کشور در محل این مرکز برگزار خواهد شد. بر همین اساس پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت، بررسی آخرین وضعیت صدور گواهینامه فنی کارخانجات آسفالت توسط مرکز و هماهنگی وبرنامه ریزی ادامه ارزیابی کارخانجات آسفالت و صدور گواهینامه فنی تا پایان سال جاریاز موضوعات مطرح در این گردهمایی می باشد. دکتر شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ مهندس میرشفیع، رئیس کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت؛ مهندس رحمتی، رئیس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور؛ مهندس کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ مهندس حسن نیا، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و دکتر خادمی، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از سخنرانان این گردهمایی هستند.
انتهای خبر/پ
×