ایستگاه اتوبوس آخن

این ایستگاه اتوبوس، صریحاً همچون بیگانه ایست در میان ساختمان های ظریف قرن نوزدهمی و بلوک هایی اداری که در اطراف آن قرار گرفته است. این سازه که از فولاد تاخورده، درست شده است ؛ همچون پنجه ای غول آساست که سنگفرش خیابان را چنگ میزند. با وجود استفاده کودکان محلی از این سازه، به عنوان فریم کوهنوردی به جای هدف عملکردی آن، در روزهای بارانی، این ایستگاه، سرپناه مناسبی میگردد ؛ در حالی که کمترین میزان ممکن از طبیعت اطراف را میپوشاند.این سازه به شدت زاویه دار میباشد و خطوط شکسته و اریب آن در قطعه فولادی ِ بلندی که همچون سنگی تراش خورده در بیرون از ایستگاه قرار گرفته است، تشدید میگردند. در این سرپناه منحصر به فرد، یک ساعت دیجیتال و صفحه نمایشی الکترونیکی نصب شده و اطلاعات عمده شهری که عموماً به وسیله روزنامه های محلی منتشر گشته اند، در آن به نمایش در میآیند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×