فرصت مستند سازی تجربیات شهرداریها

گروه ساخت و ساز: سومین همایش مدیریت شهری؛ شبکه دانشی شهرداریها ،با هدف معرفی و تشکیل شبکه دانشی شهرداریها، انتقال دانش و اطلاعات به منظور حمایت از رشد و بهبود عملکرد شهرداریها، تقدیر از تجارب موفق شهرداریها و شناسایی مدل های برتر و خلاقانه، استقرار سیستم های علمی ارزیابی و نظارت و مستندسازی و تدوین تجربیات برتر شهرداریها برگزار میشود. پیام ساختمان در رابطه با برگزاری این همایش گفتگویی با مهندس علی یقطین، رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف داشته که در زیر آمده است: پیام ساختمان مهم ترین محورهای این همایش کدامند؟ محورهای این همایش نیز به شرح زیر است: 1. الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها 2. مدل های ارزیابی و بهبود عملکرد شهرداریها 3. تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری 4. بلوغ متوازن مؤلفه های توسعه شهر 5. پایش و نظارت مستمر بر حوزه های عملکردی شهرداریها 6. اکتساب، رسوب و اشتراک دانش و تجارب در شهرداریها 7. آینده پژوهی در مدیریت شهری 8. شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری پیام ساختمان :چه ضرورتی باعث برگزاری این همایش از طرف دانشگاه صنعتی شریف شد؟ امروزه «دانش» مهم ترین سرمایه سازمان هایی است که در عرصه بین المللی، به دنبال رقابت پذیری پایدار هستند. در این میان، سازمان های پروژه محور نیاز حیاتی به مدیریت دانش پروژه های خود دارند تا از چرخه اختراع مجدد در پروژه های مشابه خود اجتناب کنند و از این رهگذر، بر اثربخشی و کارایی فعالیت های خود بیفزایند. محاسبات اولیه در سازمان های ایرانی نشان میدهد که هر سازمان با رفتن یک فرد با تجربه، حداقل به اندازه 50 میلیون تومان ضرر میکند. همچنین هزینه ناشی از خروج نیروهای خبره سازمان، تقریباً معادل 15 درصد از کل درآمد سازمان در یک سال است. بنابراین با یک محاسبه ساده به این نتیجه میرسیم که معمولاً در سازمان ها 18 درصد از کل هزینه سالیانه، صرف اختراع مجدد میشود؛ لذا یکی از اقدامات مهمی که هر سازمان پروژه محور برای جلوگیری از خروج دانش ارزشمند پروژه های خود و استفاده از آنها در فعالیت های مشابه خود بایستی انجام دهد، طراحی و پیاده سازی نظام مستندسازی دانش است؛ لذا تشکیل شبکه دانشی مبتنی بر وب به منظور یاریرساندن به شهرداریهای سراسر کشور در جهت ارتقای سطح عملکرد یکی از مهم ترین ضرورت های شناسایی شده حوزه مدیریت شهری است. پیام ساختمان :چقدر شهرداریهای سراسر کشور از این همایش استقبال کرده اند؟ با توجه به سابقه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و حضور فعال دبیرخانه کلان شهرهای کشور و همچنین جلسات شورای سیاست گذاری همایش که با حضور نمایندگان شهرداریهای مراکز استان های برگزار شده، پیش بینی میشود حضور فعال تمامی شهرداریها را شاهد باشیم. پیام ساختمان فکر میکنید این همایش چه دستاوردهایی به همراه داشته باشد؟ مستندسازی «برترین تجارب» بر اساس میزان کارایی و اثربخشی به صورت سالانه و اطلاع رسانی به کلیه شهرداریها، تسریع در مذاکرات فیمابین شهرداریها، اتصال شبکه داخلی به شبکه های بین المللی مشابه، تهیه و نهایی کردن مدل ارزیابی عملکرد شهرداریها و برگزاری جشنواره های سالانه، برنامه هایی است که با مشارکت و همدلی به وقوع خواهد پیوست. پیام پیام ساختمان :باتوجه به اینکه «جشنواره ارزیابی عملکرد شهرداریها» را خواهیم داشت، میخواهیم در این مورد هم توضیح دهید. زنجیره ارزش مجموعه ای از عملیات است که به صورت زنجیر گونه انجام میشود تا به خلق ارزش منجر شود. این مدل، ابزاری توانمند در بازشناسی فرآیندها، فعالیت ها و عملیات گوناگون بوده و ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی و ارزیابی مستمر فعالیت ها به شمار میرود. مدل ارزیابی جشنواره بر اساس مدل زنجیره ارزش پورتر و منطبق با مجموعه فعالیت های شهرداری طراحی شده است. برای هر یک از حوزه های عملکردی فوق مجموعه از شاخص ها و معیار های اندازه گیری بر اساس ادبیات نظری، مطالعات تطبیقی شهرداریهای موفق دنیا و نظرات خبرگان طراحی شده است. در مجموع در یک فرآیند تحلیلی و نظام مند بیش از 30 شاخص اصلی و قریب به 300 معیار به منظور اندازه گیری شاخص های احصاء شده، تدوین گردیده است. بر اساس مدل ارائه شده، معاونت های مختلف در حوزه فرآیندهای اصلی و پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت در قالب یک گزارش در اختیار معاونت مربوطه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در خصوص مدل، تجارب مختلفی در برخی از شهرداریهای کلان شهرها موجود است، مقرر گردید که در سال اول بیشتر تمرکز جشنواره بر روی بررسی تجارب و آسیب شناسی معاونت های حاضر انجام شود تا در سال آینده، مدل با قوت و تکامل بیشتری مبنای ارزیابی قرار گیرد. پیام ساختمان: به نظر شما این همایش تا چه اندازه با همایش های قبلی شما از جمله «همایش مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار» و «همایش مدیریت شهری در افق 1404» پیوند دارد؟ با توجه به یکی از اهداف شکل گیری دفتر مطالعات شهری که ترویج مطالعات و دریافته های علمی در حوزه شهری و شکل گیری محفلی جهت هم فکری و تضارب آرای صاحب نظران این حوزه است، سلسله همایش های مدیریت شهری از سال 1389 آغاز شده است. هر همایش رویکرد متفاوتی را دنبال کرده است؛ همایش اول مباحث توسعه پایدار شهری را از منظرهای مختلف از جمله برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، محیط زیست، حمل و نقل، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فناوری بررسی نمود. همایش دوم بر روی چشم انداز توسعه شهر، زیرساخت ها، برنامه ها و مباحث آمایش سرزمین در افق 1404 تمرکز نمود. در همایش سوم با توجه به تجارب 6 ساله مدیریت های فعلی شهرداریها و نزدیک شدن به اتمام دوره فعلی و مطمئناً رسوب دانش فراوان مدیریتی و اجرایی شهرداران و مدیران شهری رویکرد ایجاد شبکه دانشی در نظر گرفته شد که ان شاءالله با مشارکت مدیران حوزه شهری این تجارب مستند شده تا از موازی کاریها جلوگیری شود. پیام ساختمان : چه سازمان هایی شما را در برگزاری این همایش کمک میکنند؟ برخی از سازمان های مرتبط با حوزه شهری همچون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای کشور، دبیرخانه فرهنگی و اجتماعی کلان شهرهای ایران و برخی از شهرداریهای کلان شهرها همچون شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، سازمان های تابعه، تعداد زیادی از دانشگاه های سراسر کشور مانند دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این زمینه با ما همکاری می کنند. پیام ساختمان شما چه نقشی را برای رسانه ها در راستای تبادل اطلاعات شهرداریها قائل هستید؟ مطمئناً رسانه های جمعی، نشریات، خبرگزاریها، سایت ها و غیره نقش کلیدی در بازتاب دستاوردها، نشر دانش و ارتقای روحیه خودباوری خواهند داشت. در خصوص حوزه های مرتبط با حوزه شهری شاید این نقش کلیدیتر هم باشد چرا که حوزه مدیریت شهری تنها حوزه خدماتی یا عمرانی نیست و شهرداریها به عنوان نهاد اجتماعی با تمامی مردم از روحیات و باورهای مختلف سر و کار دارند و این ارتباط با بدنه مردم و تلاش در جهت انتقال دانش، در ارتقای سطح فرهنگ و سطح زندگی شهروندان بیشترین تأثیرگذاری را دارد. پیام ساختمان :در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید. از تمامی همکاران شما در نشریه وزین پیام ساختمان که اطلاعات بسیار مناسبی در اختیار مدیران و متخصصین حوزه ساخت و ساز و سایر حوزه های مرتبط با شهری میگذارید، کمال تشکر را دارم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×