توقف ساخت بیش از 400 ساختمان

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از هشدار و توقف ساخت 800 ساختمان در حال ساخت در این استان خبر داد و گفت: طرح کنترل سازه ساختمان های شهر تهران برای اولین بار از اردیبهشت ماه اجرا میشود. رضا حیدریون اظهار کرد:2160 ساختمان مورد نظارت قرار گرفته اندکه به 400 ساختمان در حین ساخت هشدار داده شده و ادامه ساخت و ساز 420 ساختمان به دلیل تخلف، متوقف شده است. وی ابراز خرسندی کرد در طول سه ماه انجام این طرح هیچ یک از ساختمان ها دچار ریزش نشده و ساختمان هایی که هشدار ساخت گرفته اند با رفع نقص ساختشان ادامه یافته است. معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با ادامهی این طرح تعداد ساختمان های استاندارد افزایش مییابد، از شهرداری در خواست کرد: هنگامی که ساختمان ها اقدام به گودبرداری میکنند، به سازمان نظام منهدسی اطلاع دهد تا ساخت و ساز از ابتدا به صورت فنی و مهندسی انجام شود. معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: برای اولین بار در ادامهی طرح نظارت بر گودبرداریها، بازرسی و کنترل سازه ساختمان های شهر تهران در مرحلهی اسکلت بندی از اردیبهشت ماه آغاز میشود که 15 روز اولیه به صورت آزمایشی خواهد بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×