خبری خوش برای طلبکاران شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیمانکارانی که تا پایان سال 90 از شهرداری تهران مطالباتی دارند مدارک خود را برای بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پانصد و سی و هفتمین جلسه شورا که آخرین جلسه در سال 91 بود با اشاره به تعهداتی که شهرداری تهران در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران طرف قراردادش به شورا داده است، گفت: اعضای شورای شهر تهران طی دوره های دوم و سوم بارها از شهرداری خواسته بودند مطالبات پیمانکارانش را پرداخت کند ولی این مهم سال ها به تعویق افتاده بود که، بر اساس توافقاتی با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران قرار است مطالبات پیمانکارانی که تا پایان سال 90 از شهرداری هیچ گونه وصولی نداشته اند، پرداخت شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بر همین اساس کلیه پیمانکارانی که تا پایان سال 90 از شهرداری تهران طلب داشته اند، میتوانند مدارک و مستندات خود را به صورت کتبی به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند تا در خصوص چگونگی پرداخت این مطالبات تصمیم گیری شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×