چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟

چه-اشخاصی-حق-درخواست-تقسیم-ترکه-دارند
چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟هر یک از ورثه، ولی و وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، موصی له (موصا له) و وصی راجع به موصی به (موصا به) در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد.
انتهای خبر/پ
×