ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-بیست-و-چهارمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-ساخت و ساز به روش پنجاه سال قبل80

-درصد تصمیم گیری ها بر مبنای اطلاعات مکانی

-نکته های حقوقی روابط موجر و مستاجر

-شاخص های شهر ایمن

-ناایمن خواندن مسکن مهر دردی دوا نمی کند
انتهای خبر/پ
×