ضمیمه بازار سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه بازار سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

ضمیمه-بازار-سیصد-و-بیست-و-سومین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-شناسایی 1500 ساختمان ناایمن در تهران

-لزوم استفاده از راهکارهای عملیاتی در نو سازی بناها
انتهای خبر/پ
×