سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

سیصد-و-بیست-و-سومین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-تولید خانه های فرسوده

-شاید پس فردا در تهران زلزله بیاید

-کیفیت در گروی قدمت

-زندگی معمار ماجراجو فیلم می شود

-کارآفرینی در روزهای جنگ تحمیلی

-اجاره نشینی که خوش نشین نبود
انتهای خبر/پ
×