کیفیت فدای کمیت نمی شود

وزیر راه در خصوص علت نبود ایمنی در سازه های مسکن مهر استان کرمانشاه، گفت: من همواره تأکید کرده ام که باید بررسی شود چرا سیاست هایی که با هدف کارایی، اثربخشی و ایجاد رقابت اجرایی شده، به نتیجه نرسیده است و به جای آنکه رقابت نهادینه شود، اقتصاد کشور به سمت رفتارهای سوداگرانه (مرکانتیلیستی) منحرف شده اسـت.

کیفیت-فدای-کمیت-نمی-شود
از همین رو، تأکید دارم باید در کشور ما زوایای پنهان اقتصادی و سیاسی سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها بررسی شود.
وی ادامه داد: به اتفاق اخیر در غرب کشور و زلزله در استان کرمانشاه از دو زاویه می توان نگاه کرد. زاویه نخست، ابعاد خسارت در مقایسه با انواع زلزله های مشابه در گذشته است. در زلزله منجیل که 7.3 ریشتر بود، 220 هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخــریب 30 هــزار واحــد مــسکونی دارد.

ضمن اینکه شهر به حیات سیاسی و اداری خود ادامه داد؛ در حالی که در رودبار و منجیل این گونه نبود. البته باید تأکید کنم که این سطح تخریب هم راضی کننده نیست، اما در میان همه نقاط ضعف می توان روزنه ای را دید که نشان از حرکت رو به جلوی مهندسی دارد. در واقع، پیشرفت هایی حاصل شده است، گرچه باید به این پیشرفت ها سرعت داد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: زاویه دوم همان نگاهی است که اشاره کردم و با بی توجهی به محیط رقابتی، فضای سوداگری (مرکانتیلیستی) شکل می گیرد. به تمامی پدیده ها سوداگرایانه نگاه می شود. مثلاً وقتی در ساخت مسکن مهر تأکید بر یک سقف قیمتی مشخص باشد، طبیعتاً امکان رقابت ایجاد نمی شود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی وارد کار نمی شوند.
آنهایی که با یک قیمت غیررقابتی وارد می شوند، از پایداری بنا می زنند. چون وقتی قیمت در بازار متری 450 هزار تومان است و قیمت 300 هزار تومان تعیین می شود، برای آنکه سود حاصل شود، باید از نما، خدمات فنی ساختمان، آسانسور و... کم شود تا پروژه برای مشارکت کننده بازدهی داشته باشد.

خسارت 16.8 میلیارد تومانی مسکن مهر سرپل ذهاب

آخوندی در خصوص میزان خسارات وارده به واحدهای مسکن مهر در زلزله کرمانشاه اظهار داشت: در سر پل ذهاب، 560 واحد آسیب دیده که به نظر می رسد هر واحد 30 میلیون تومان آسیب دیده است. در اسلام آباد هم دو بلوک آسیب دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است. در حال حاضر در حال برآورد هستیم تا ان شاءالله در اولین فرصت کار بازسازی آغاز شود.

وی درباره احتمال شیوع نوعی بدبینی میان مردم نسبت به مسکن مهر در پی تخریب تعدادی از واحدهای مسکن مهر استان کرمانشاه تصریح کرد: مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر نیز همین گونه است، چون مورد به مورد فرق دارد. مسکن مهر 250 طرح است که 250 سازنده دارد. نمی توان گفت همه این طرح ها مثل هم هستند. واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. برای مثال در همین زلزله اخیر گرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت پروژه های ساخته شده در این شهر مقاومت مناسبی داشت و حتی تَرَک نیز در آنها مشاهده نشد؛ اما در سرپل ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت ایمنی مسکن مهر تهران تأکید کرد: در تهران، اقدامی که در دولت آقای روحانی انجام شد، ارتقای قیمت ها برای سازندگان بود تا آنها از کیفیت کم نکنند. اگر به بحث ابتدایی برگردیم باید تأکید کنم زمانی می توانیم شاهد این باشیم که کیفیت فدای کمیت نمی شود که نظام قیمت ها را مستقر کنیم. در فضای غیررقابتی، فقط سوداگران امکان تنفس دارند.
انتهای خبر/پ
×