ضمیمه تاسیسات سیصد و بیست و دومین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات سیصد و بیست و دومین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-سیصد-و-بیست-و-دومین-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

تجهیزات در خانه های هوشمند

-اشتغال زایی از انرژی های نو

-صرفه جویی در آب با سقف های خنک

-به کلید پریزهای خانه هم توجه کنید
انتهای خبر/پ
×