ضمیمه ساخت و ساز سیصد و هجدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و هجدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-هجدهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

 - مدیریت هماهنگ در نوسازی

- محدوده بازار تاریخی شهر نراق

- ساختمانی از مواد بازیافتی

- نمایشگاهی برای فراموش شدگان

- وقتی نظام مهندسی خودش را نظارت می کند

- سود ساختمان را شهرداری می برد
انتهای خبر/پ
×