بازدید امروز تا این لحظه 12228 بار
محمد رضا پورابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس

بررسی استفاد ه از خط اعتباری برای ساختمان جد ید

تمامی د ستگاه های ذی ربط موظفند رسید گی های لازم د ر مورد پلاسکو را انجام د هند .

بررسی-استفاد-ه-از-خط-اعتباری-برای-ساختمان-جد-ید
به گزارش پیام ساختمان، رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس با اشاره به جمله فوق گفت: باید تمامی د ستگاه های ذی ربط رسید گی های لازم د ر مورد پلاسکو را در دستور کار قرار دهند. از اینرو بررسی حاد ثه ساختمان پلاسکوی تهران د ر نشست مشترک این کمیسیون با رئیس اتاق اصناف د ر حال اجراست.همچنین از بی توجهی به ایمن سازی ساختمان های ناایمن و موضوع بیمه انتقاد می شود و د ر نشست مذکور تاکید می شود ایمن سازی واحد های تجاری باید د ر د ستور کار اتاق اصناف باشد .   به گفته محمد رضا پورابراهیمی ، تعد اد کمی از واحد های تجاری د ر ساختمان قد یمی پلاسکو بیمه بود ه اند ، با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو یکی از مراکز اصلی تولید ، توزیع و فروش پوشاک د ر کشور است، مقرر شد نشست مشترکی با رئیس اتاق اصناف نیز د ر این رابطه برگزار شود . د ر این نشست مشترک کمیسیون اقتصاد ی با حضور رئیس اتاق اصناف، نمایند گان وزارتخانه های اقتصاد ، صنعت و بانک مرکزی، ابعاد اقتصاد ی، بیمه ای و مالی حاد ثه ساختمان پلاسکو بررسی می شود ؛ اینکه باید اصناف اقد امات ایمنی لازم را برای واحد های تجاری انجام د هند ، یک اصل بد یهی است و اتاق اصناف و د ستگاه های ذی ربط باید اقد امات لازم را انجام د هند . باید تمامی ساختمان های ناایمن مانند پلاسکوی تهران، که د ر مرکز شهر و د ر محل عبورومرور قرار د ارد ، مقاوم سازی یا نوسازی شوند البته باید قبل از وقوع حاد ثه اقد امات جد ی انجام می شد تا این اتفاق به وقوع نمی پیوست. سازمان مد یریت بحران و شهرد اری ها باید به مالکان ساختمان های ناایمن اعلام کنند که نسبت به مقاوم سازی ساختمان های فرسود ه اقد ام کنند به د لیل اینکه ساختمان های مذکور د ر برابر آتش سوزی و زلزله از مقاومت برخورد ار نیست. با توجه به اینکه د ر حاد ثه پلاسکو تعد اد زیاد ی شغل خود را از د ست د اد ه اند ، موضوع استفاد ه از خط اعتباری برای ساخت ساختمان تجاری جد ید بررسی می شود . د ر حال حاضر با توجه به حاد ثه پلاسکو حد ود 4 هزار موقعیت شغلی از د ست رفته که باید د ر این رابطه اقد امات لازم صورت گیرد و با توجه د رپیش بود ن خرید های پوشاک برای سال جد ید و خلا ایجاد شد ه ناشی از وقوع حاد ثه مذکور، باید د ر این زمینه رسید گی لازم انجام شود . البته وزارت صنعت، معد ن و تجارت برای مد یریت بازار پوشاک شب عید تد ابیر خوبی اند یشید ه است و قطعا تولید کنند گان عرصه پوشاک د ر کشور نیز تلاش بیشتری انجام خواهند د اد و به نظر می رسد که از این جهت مشکلی د ر بازار پیش نخواهد آمد . 
انتهای خبر/پ
×