جزئیات وام دهی بانک ها به تولید و جدول

براساس جدیدترین آمار از وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب "طرح رونق" تا 15 آبان ماه امسال حدود 59 هزار واحدی تولیدی در این طرح ثبت نام کرده اند که در نهایت 17 هزار و 577 تولیدکننده امکان دریافت تسهیلات را پیدا کرده اند.

جزئیات-وام-دهی-بانک-ها-به-تولید-و-جدول
به گزارش پیام ساختمان، مطابق این آمار در فرآیند رونق 9 هزار 1 واحد و از طریق سیستم بانکی 8 هزار و 576 تولیدکننده تسهیلاتی به ارزش 119 هزار و 896 میلیارد ریال دریافت کرده اند.جزئیات تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در جدول آمده است:
انتهای خبر/پ
×