بازار مشتقات ارزی راه اندازی می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در رابطه با بازار ارز، اولین قدم این است که به مرحله یکسان سازی نرخ ارز برسیم و متعاقب آن وقتی ثبات و آرامش کامل حاصل شود، حتما بازار مشتقات ارزی نیز شکل خواهد گرفت.

بازار-مشتقات-ارزی-راه-اندازی-می-شود
به گزارش پیام ساختمانبه نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار،رئیس کلبانک مرکزیبا بیان مطلب فوق گفت: در رابطه بابازارارز، اولین قدم ما این است که به مرحله یکسان سازی نرخارزبرسیم و متعاقب آن وقتی ثبات و آرامش کامل حاصل شود، حتمابازارمشتقات ارزی نیز شکل خواهد گرفت . ولی الله سیف از فراهم شدن شرایط لازم برای یکسان سازی نرخارزخبرداد و گفت: تلاش می کنیم که تا پایان سال، طرح یکسان سازی نرخارزبه اجرا گذاشته شود. وی افزود: درحال حاضر فاصله نرخارزدربازارآزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته است و فاصله چندانی باارزتک نرخی نداریم. سیف با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخارزبه صورت تدریجی انجام خواهد شد، اظهار داشت: در حقیقت این اقدام از هم اکنون در حال انجام است اما اینکه چه زمانی نهایی شود، بستگی به سرعتارتباطاتبین المللی دارد. وی سپس از رئیس سازمانبورسواوراق بهادارو دیگر مسوولانبازار سرمایهدرخواست کرد کهبانک مرکزیرا در به انجام رساندن این هدف مهم یاری دهند . رییس کلبانک مرکزیدر پاسخ به این سوال که نرخارزدر این فرآیند تدریجی چگونه تعیین خواهد شد، اظهار داشت:بانک مرکزیتعیینقیمتنخواهد کرد و امرقیمتگذاری رابازاربه انجام خواهد داد . به گفته سیف، نرخارزاز آغازدولتیازدهم تاکنون روند مطلوبی را طی کرده و از نوسانات شدید به دور بوده است که امید می رود از این پس نیز همین روند ادامه داشته باشد. بازار آتی ارز، ریسکسرمایه گذاریرا پوشش می دهد همچنین مدیرعاملبورسکالای نیز با بیان این کهبازارآتی ارز، در صورت تک نرخی شدنارزتا پایان امسال راه اندازی می شود، گفت: ایجادبازارآتی ارز، با پوشش دادن ریسک نوسانات ارز، ابزاری سودمند برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران است. حامد سلطانی نژاد درباره راه اندازیبورسآتی ارز، گفت: بورسکالا، سیاستگذار راه اندازیبازارآتیارزنیست و تصمیم گیری در این باره بابانک مرکزیاست.وی با بیان این کهبانک مرکزیباید راه اندازیبازارآتیارزرا پیگیری و دستور آن را صادر کند، افزود: برای راه اندازیبورسآتیارزباید زیرساخت ها، نرم افزار و قوانین ایجاد اینبازارفراهم شود.مدیرعاملبورسکالا تاکید کرد: برای راه اندازیبورسآتیارزباید موضوعاتی مانند تک نرخی کردنارزو راه اندازیبازاربین بانکی ارز، حل شود.سلطانی نژاد گفت: گاهی برخی به این دلیل با ایجادبازارمشتقهارزمخالفت می کنند و تصور دارند قرار استمعاملاتفیزیکیارزدربورسانجام شود، در حالی که اینگونه نیست وبازارمشتقه ایجاد می شود. وی با بیان این کهبازارمشتقه در بسیاری موارد منجر به تحویل کالا نمی شود، افزود: در واقع،بازارمشتقه اطمینانی فراهم می کند برایسرمایه گذاریخارجی و افرادی که تجهیزاتی را به صورت ارزی خریداری کرده اند تا بتوانند در آینده منابع ارزی خود را با خیال راحت تامین کنند.
انتهای خبر/پ
×