گزارش تحولات بازار مسکن در مهرماه

حجم معاملات و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مهرماه به ترتیب معادل 10.3 هزار واحد مسکونی و 44.4 میلیون ریال بوده، بیشترین معاملات در دامنه قیمتی هر متر 3 تا 3.5 میلیون تومانی بوده است.

گزارش-تحولات-بازار-مسکن-در-مهرماه
به گزارش پیام ساختمان، بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1395» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان دهنده این است که در مهرماه سال 1395تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 10325 واحد مسکونی رسیدکه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 10، 6 درصد کاهش نشان می دهد؛ ضمن اینکه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,4 میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.6 و 5.9 درصد افزایش نشان می دهد.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.توزیع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 8 به ترتیب با سهم 12.2، 9.6 و 6درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 72 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر بوده است که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 7، 10، 15، 11 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده 28 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.در مهر ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسعکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 4 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.6 و 5.9 درصد افزایش نشان می دهد.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 با 12.8 درصد و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 22 با 3.2 درصد تعلق دارد.در مهرماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 104.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال - 1395در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 93.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 11.2 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 43.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 درصد افزایش نشان می دهد.توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونیتوزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سه 13.2 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سهم 12.3 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سهم 10.3 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 62.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 44.4 میلیون ریال معامله شده اند.توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونیتوزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.1 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم های 13.3 و 13.1 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 51.9 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونیدر مهرماه سال 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1000 تا 1500 میلیون ریال با اختصاص سهم 13.6 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش 1500 تا 2000 و 2000 تا 2500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12.6 و 11.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 51.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.تحولات اجاره بهای مسکندر مهرماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 و 9 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 1390=100 معادل 28.4 درصد است.حجم معاملات و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مهرماه سال 1395 به ترتیب معادل 10.3 هزار واحد مسکونی و 44.4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.6درصد کاهش و 5.9 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک رقمی شدن نر سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یک بانک مسکن، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است.بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهرماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 و 9 درصد رشد نشان می دهد.
انتهای خبر/پ
×