اظهار نظر مدیرعامل بانک مسکن در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن :

استقبال بانک مسکن از کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن موافق کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن است و سایر بانک ها نیز به هیچ وجه در مقابل کاهش سود مقاومت نمی کنند، گفت: اگرشورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را کاهش دهد به تبع آن نرخ سود مسکن نیز کاهش می یابد.

استقبال-بانک-مسکن-از-کاهش-نرخ-سود
محمدهاشم بت شکن در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که ظاهراً برخی از بانک ها در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می کنند، گفت: بانک ها به هیچ وجه در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت نمی کنند و اتفاقاً به نفع بانک مسکن است و ما موافق کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم. بت شکن در پاسخ به این سؤال که آیا امسال نیز پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن خواهید بود، گفت: تصور می کنم که بانک مسکن خود به خود نمی تواند در این باره به شکل مستقل عمل کند، پس اگر شورای پول و اعتبار تشخیص دهد که نرخ تورم روند کاهشی دارد، به تبع آن نرخ تسهیلات را کاهش می دهد و کاهش نرخ تسهیلات وقتی امکانپذیر است که نرخ سود سپرده کاهش یابد. مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: بانک مسکن و سایر بانک ها به دنبال این هستند که هزینه تجهیز منابع را کاهش دهند و ما استقبال می کنیم، به شرط اینکه نرخ تسهیلات کاهش یافت، نرخ تجهیز منابع بانک ها نیز کاهش یابد و ما نیز مابه التفاوت داشته باشیم. وی ادامه داد: پس هر چقدر که نرخ سود مسکن کاهش یابد، ما استقبال می کنیم، چرا که تعداد بیشتری از مردم می توانند از تسهیلات استفاده کنند. بنابراین اگر شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را کاهش دهد، ما نیز به تبع آن حتماً نرخ سود مسکن را کاهش می دهیم.
انتهای خبر/پ
×