آخوندی به کیفیت توجه داشته باشد

دکتر محمد رضا عراقچیان استاد دانشگاه معماری در پاسخ به این سوال پیام ساختمان که دکتر آخوندی باید چه اقداماتی را در عرصه معماری وشهرسازی کشور انجام دهد؟ گفت: اولا پیشنهاد می شود وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه قبلی تقسیم شود و دوما وزیر جدید فقط به فکر کمیت و آمار نبوده و به کیفیت هویتی نیز توجه داشته باشد و سوما از مشاوران فرهنگ شناس استفاده کند .

آخوندی-به-کیفیت-توجه-داشته-باشد
دکتر محمد رضا عراقچیان استاد دانشگاه معماری در پاسخ به این سوال پیام ساختمان که دکتر آخوندی باید چه اقداماتی را در عرصه معماری وشهرسازی کشور انجام دهد؟ گفت: اولا پیشنهاد می شود وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه قبلی تقسیم شود و دوما وزیر جدید فقط به فکر کمیت و آمار نبوده و به کیفیت هویتی نیز توجه داشته باشد و سوما از مشاوران فرهنگ شناس استفاده کند . این استاد دانشگاه در رابطه با کارنامه وزیر راه وشهرسازی سابق در عرصه معماری کشور به خبرنگار پیام ساختمان گفت:وزیر گذشته در عرصه هویتی و فرهنگی کارنامه مثبتی نداشته در حالی که با وجود مسکن مهر می توانست بیشترین تاثیر را بر معماری و شهر سازی با هویت داشته باشد . وی تاکید کرد: مطمئنا در چند سال آینده مساکن مهر از مشکل دار ترین بافت های معماری و شهر سازی خواهند شد و به عنوان جزیره ای ناموزون در دل شهر حضور خواهند داشت .
انتهای خبر/پ
×