75 درصد دریاچه ارومیه خشک شده است

متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است.

75-درصد-دریاچه-ارومیه-خشک-شده-است
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دریاچه ارومیه می گوید: متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است. جهانگیرزاده ادامه داد: «مردم نگران موضوع دریاچه ارومیه هستند. رنگ آب دریاچه هر روز سرخ تر می شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می دهد. حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می کردند در حال مرگ هستند. نماینده ارومیه در مجلس گفت:متأسفانه کسی به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و با توجه به اینکه بودجه ای نیز برای احیای این دریاچه اختصاص پیدا نمی کند، تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه بی اثر است. و تا به حال 75 درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است.
انتهای خبر/پ
×