آگهی تجدید انتخابات کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران قطعی شد .

اعضای کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تعیین شد.

اعضای-کانون-سراسری-انجمن-های-صنفی-کارفرمایی-انبوه-سازان-مسکن-و-ساختمان-ایران-تعیین-شد

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط - مصوب آبان ماه 1389 هیات وزیران - و مدارک ارسالی، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت 1 سال که در مجمع عمومی عادی مورخ 1401/3/2 انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره که در جلسه هیات مدیره مورخ 1401/3/17 تعیین شده اند، به شرح زیر می باشد : آقای سید محمد مرتضوی رییس هیات مدیره آقای ابوالقاسم قوپرانلو نایب رئیس آقای غلامحسین جهانی خزانه دار آقای رامین گوران اور یمی دبیر و عضو اصلی هیات مدیره آقایان، جمشید برزگر، فرشید پورحاجت، ساسان فروتن، محمود پژوم، سید غلام عباس جمشیدی، ایرج رهبر و محمود احمد شعر بافی اعضای اصلی هیات مدیره آقایان، محمد سلیمانی، مهدی شیخ سجادیه، عسگر صداقتی و سید عبدالهادی طاهری اعضای علی البدل هیات مدیره آقایان؛ علی باقری پور، مهدی مراد حاصلی و افشین کربلائی صباغ بازرسان اصلی تعیین شده و مطابق ضوابط فعالیت کانون سراسری انبوه سازان کشور در این دوره آغاز گردید.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 375فهرست مطالب شماره 375
×