بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک سازی

بازنگری-دستورالعمل-ترویج-شهرک-سازی

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/2/99 خود به منظور ترویج شهرک سازی و بهره گیری بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه سرزمینی منطبق با اهداف کلان و سیاست های دولت پیرامون ایجاد محیط زیست مطلوب و ضرورت توجه به نیازهای اقامتی، آموزشی، فعالیت های دانش بنیان، ورزشی، تولیدی و ... آحاد جامعه و همچنین لزوم انتظام بخشی و ساماندهی به امر شهرک سازی در کشور به جهت پیشگیری از بروز تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها، به استناد ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل ماده 12 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و با توجه به قوانین و آئین نامه های مصوب از جمله قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384،آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیأت وزیران و ماده 53 آن و همچنین اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) مصوب 1382 هیأت وزیران، بازنگری «دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن» راکه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و توسط شرکت عمران شهرهای جدید (ستاد شهرک سازی کشور) تهیه و درکمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری (کمیته فنی شماره 4) مورد تائید قرار گرفته بود، بررسی و ضمن تصویب کلیات آن ، مقرر نمود متن نهایی دستورالعمل پس از اعمال نقطه نظرات اعضاء ، توسط دبیرشورایعالی به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

همچنین درجهت تسریع و تنسیق امورو نیل به اهداف ترویجی این دستورالعمل، پیگیری تحقق موارد زیرتوسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استانها مورد تاکید قرار می گیرد:

1- به منظور تسریع و تسهیل روند پذیرش تقاضا، اخذ استعلام و رسیدگی به تقاضای شهرک سازی در اداره کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کارگروه تخصصی) استان با همکاری ستاد شهرک سازی و باقید فوریت، طراحی و ایجاد «سامانه برخط پنجره واحد» و «سامانه هوشمند پایش و نظارت» در چارچوب مفاد دستورالعمل ترویج شهرک سازی و با هماهنگی دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گیرد، به نحوی که مجموع فرایند پذیرش درخواست و رسیدگی تا تصویب و صدور پروانه تأسیس شهرک در کوتاه ترین زمان ممکن میسر گردد .

2- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تأسیس، بهره برداری و اداره (نگهداری) هر نوع شهرک اعم از مسکونی و تخصصی می بایست در چارچوب این دستور العمل پیگیری شده و تصویب و صدور مجوز برای مراکز، مجموعه ها و مجتمع ها درخارج از محدوده وحریم شهرها که از نظر وسعت و زیربنا مشمول شرایط تحقق شهرک باشند، ممنوع است .

3- شرکت عمران شهرهای جدید (دبیرخانه ستاد شهرک سازی) در اجرای تکالیف مندرج در دستورالعمل، نسبت به تهیه و تدوین دستور کار، شرح خدمات ، شیوه نامه ها و راهنمای اقدام در حوزه های نظام برنامه ریزی و طراحی، ساخت، نظارت و اداره امور شهرک اقدام، تا مبنای اقدامات آتی در حوزه های مذکور قرارگیرد .

4- در چارچوب ماده (14) دستورالعمل ترویج شهرک سازی و با هدف ساماندهی امور و بهره گیری از ظرفیت های سرزمینی، ساماندهی شهرک های نیمه تمام، تطبیق مصادیق مراکز و مجتمع های سکونتی، اقامتی و تخصصی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها با دستور العمل شهرک سازی، همچنین شناسائی اراضی مستعد استقرار شهرک در مناطق دارای قابلیت های طبیعی، که حجم تقاضا، موجب ساخت و سازهای بی رویه و وارد آوردن خسارات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و عرصه های واجد ارزش اکولوژیک کشور شده است، در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد .

5- در چارچوب ماده (14) دستورالعمل ترویج شهرک سازی و با هدف ساماندهی امور شهرک های غیرمصوب و رفع چالش های مرتبط با اینگونه شهرک ها، ستاد شهرک سازی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدامات مقتضی جهت تعیین تکلیف وضعیت اینگونه شهرک ها را انجام دهد .

6- از تاریخ تصویب این دستورالعمل کلیه فرآیندهای مرتبط با بررسی و تصویب شهرک ها در مراجع تصویب استانی و ملی بر اساس این دستورالعمل خواهد بود.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 371فهرست مطالب شماره 371
×