طاهری منتخب ریاست نظام مهندسی استان تهران

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان روز گذشته اولین جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هشتم برگزار شد که طی آن محمد طاهری به سمت رئیس سازمان، بهمن مومنی نایب رئیس اول، سیدعلیرضا میرجعفری نایب رئیس دوم، علی اکبر نبی ئی دبیر هیات مدیره و علی کریمی آنچه به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند.

طاهری-منتخب-ریاست-نظام-مهندسی-استان-تهران

بنابر این گزارش سرانجام اولین جلسه هیات مدیره دوره جدید برگزار و اعضای هیات رییسه انتخاب شدند. هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان که در 12 مهرماه سال جاری در کشور برگزار شد. پس از گذشت پس از گذشت 2ماه اعضای هیات رئیسه استان تهران مشخص شدند

محمد طاهری به سمت رئیس سازمان، بهمن مومنی نایب رئیس اول، سیدعلیرضا میرجعفری نایب رئیس دوم، علی اکبر نبی ئی دبیر هیات مدیره و علی کریمی آنچه به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند. پیش از این احمد خرم ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران را برعهده داشت.

انتهای خبر/پ
×