جزئیات وام های مسکن در تهران و سایر شهرها

در حال حاضر انواع وام های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می شود که در این گزارش این وام ها به تفکیک شهرهای مختلف، به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.

به گزارش پیام ساختمان، در روزهای اخیر به قدری اخبار وام های مسکن شامل ساخت، تعمیر، خرید، نوسازی و جعاله در مدل ها و روش های گوناگون با اقساط و سودهای متفاوت زیاد شده که منجر به سردرگمی متقاضیان دریافت این نوع وام ها شده است.

به همین دلیل در این گزارش انواع وام های مسکن را به اختصار و با ذکر شرایط ویژه ای که هر وام دارد مورد اشاره قرار داده ایم.

الف ـ وام خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله مسکن

ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت های فرسوده با الزام شرط خانه اولی بودن

1- تهران

مبلغ وام: 80 میلیون تومان با سپرده گذاری 40 میلیون تومانی به مدت یک سال سود این وام 8 درصد، مبلغ اقساط آن 865 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن نیز 12 ساله است. سند واحد مسکونی خریداری شده در رهن بانک می رود که به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات محسوب خواهد شد.

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 60 میلیون تومان با سپرده گذاری 30 میلیون تومانی به مدت یک سال سود این وام 8 درصد، مبلغ اقساط 649 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله است.

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 40 میلیون تومان با سپرده گذاری 20 میلیون تومانی یک ساله سود این وام 8 درصد، مبلغ اقساط 432 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله است.

ویژه متقاضیان فردی برای خرید واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده بدون نیاز به خانه اولی بودن

1- تهران

مبلغ وام 80 میلیون تومان با سپرده گذاری یک ساله 40 میلیون تومانی سود این تسهیلات 6 درصد، مبلغ اقساط 780 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 سال است.

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ تسهیلات 60 میلیون تومان با سپرده گذاری 30 میلیون تومانی یک ساله سود این وام 6 درصد، مبلغ اقساط 585 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله است.

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ تسهیلات 40 میلیون تومان با سپرده گذاری 20 میلیون تومان به مدت یک سال سود وام 6 درصد، مبلغ اقساط 390 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله است.

وام مسکن زوجین در خارج از بافت های فرسوده با الزام لحاظ شدن داشتن شرط خانه اولی بودن

1- تهران

160 میلیون تومان با سپرده گذاری 80 میلیون تومانی به مدت یک سال سود تسهیلات 8 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 731 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ این وام 120 میلیون تومان با سپرده گذاری 60 میلیون تومانی به مدت یک سال سود تسهیلات 8 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 298 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 سال

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ این وام 80 میلیون تومان بوده و نیازمند سپرده گذاری 40 میلیون تومانی به مدت یک سال سود تسهیلات 8 درصد، مبلغ اقساط 865 هزار تومان و بازپرداخت 12 ساله

وام خرید مسکن زوجین در بافت فرسوده بدن نیاز به داشتن شرط خانه اولی

1- تهران

مبلغ وام 160 میلیون تومان به همراه سپرده گذاری یک ساله 80 میلیون تومانی سود تسهیلات 6 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 561 هزار تومان و بازپرداخت 12 ساله

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 120 میلیون تومان با سپرده گذاری یک ساله 60 میلیون تومانی سود تسهیلات 6 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 171 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 سال

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 80 میلیون تومان همراه با سپرده گذاری 80 میلیون تومانی به مدت یک سال سود تسهیلات 6 درصد، مبلغ اقساط 780 هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت 12 سال

ب ـ وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله و بدون سپرده

ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت های فرسوده

1- تهران

مبلغ وام 60 میلیون تومان، نیاز به خرید 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط 992 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 50 میلیون تومان، نیاز به خرید 100 برگه اوراق تهسلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط 832 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 40 میلیون تومان، نیاز به خرید 80 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط 661 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

ویژه متقاضیان فردی در داخل بافت های فرسوده

1- تهران

مبلغ وام 60 میلیون تومان، نیاز به خرید 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط 881 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

2- مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 50 میلیون تومان، نیاز به خرید 100 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط 734 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 40 میلیون تومان، نیاز به خرید 80 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط 587 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

ویژه زوجین در خارج از بافت های فرسوده

1- تهران

مبلغ وام 100 میلیون تومان، نیاز به خرید 200 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 665 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 80 میلیون تومان، نیاز به خرید 160 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 323 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

3-شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 60 میلیون تومان، نیاز به خرید 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط 992 هزار تومان با بازپرداخت 12 ساله

ویژه زوجین در بافت های فرسوده

1- تهران

مبلغ وام 100 میلیون تومان، نیاز به خرید 200 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 468 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

2- مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر

مبلغ وام 80 میلیون تومان، نیاز به خرید 160 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط یک میلیون و 174 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

3- شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبلغ وام 60 میلیون تومان، نیاز به خرید 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن سود تسهیلات 16 درصد، مبلغ اقساط 881 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله

ج ـ وام جعاله مسکن

1- صرفا از بانک عامل بخش مسکن همراه سایر وام ها مانند صندوق یکم و حساب سپرده ممتاز

20 میلیون تومان، نیاز به خرید 40 برگه اوراق تسهیلات مسکن

سود تسهیلات 17.5 درصد، مبلغ اقساط 502 هزار تومان با بازپرداخت 5 ساله

2. از سایر بانک ها

10 میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن

سود تسهیلات 18 درصد، مبلغ اقساط 361 هزار تومان با بازپرداخت 3 ساله

د ـ وام بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن صرفا در صورت دریافت سقف وام از محل حساب سپرده ممتاز

1- ویژه متقاضیان فردی

مبلغ وام 10 میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات 18 درصد، مبلغ اقساط 253 هزار تومان با بازپرداخت 5 ساله

2- ویژه متقاضیان زوجین

مبلغ وام 20 میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات 18 درصد، مبلغ اقساط 507 هزار تومان با بازپرداخت 5 ساله

ه ـ وام ساخت مسکن روستایی (شرایط یکسان در همه بانک های عامل)

مبلغ وام در همه روستاها و بدون تفکیک از نظر محرومیت یا جمعیت: 25 میلیون تومان

سود تسهیلات: 5 درصد

مبلغ اقساط: 749 هزار تومان

بازپرداخت: حداکثر سه ساله

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 336فهرست مطالب شماره 336
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×