بازدید امروز تا این لحظه 1083 بار

توسعه کنتورهای هوشمند برای پرمصرف ها

وزیر نیرو خبر داد: در سال جدید 13 سد با ظرفیت 800 میلیون مترمکعب به همراه دو سامانه نمک زدایی با ظرفیت 29 هزار و 500 مترمکعب به بهره برداری خواهند رسید. همچنین کنتورهای هوشمند را هم برای پرمصرف ها توسعه خواهیم داد. این کنتورها نقش مهمی در مدیریت مصرف دارند.

به گزارش پیام ساختمان، اردکانیان به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود: پس ازاین سعی خواهیم کرد به جای استفاده از عنوان مقابله با خشک سالی، مفهومی با عنوان سازگاری با کم آبی را وارد ادبیات این بخش و برنامه های مرتبط با آن کنیم. این مهم یک تغییر رویکرد جدی است به این معنا که ما بپذیریم که کم آبی همزاد با اقلیم ماست.

وزیر نیرو گفت: اگر تاکنون وزیر نیرو در یک سوی میز به عنوان تأمین و تخصیص کننده آب می نشست و در سوی مقابل آن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب قرار می گرفت ولی پس ازاین باید با این تلقی که مسئله آب موضوع یک موضوع واحد است و بایستی وزارتخانه هایی نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، کشور و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست همگی در یک سوی میز بنشیند و مقابل ما مسئله آب قرار بگیرد.

یعنی ما می پذیریم در عمل که مسئله آب واحد است و نباید آن را تقسیم کنیم. باید بدانیم که با تقسیم کردن آب مسئله را ساده نمی کنیم بلکه زمان را برای حل مسئله از دست می دهیم.

وی یادآور شد: در نخستین جلسه این کارگروه ملی مشکلات استان اصفهان و شرق زاینده رود موردبررسی قرار گرفت و طرح های بسیار خوبی با هدایت استانداری تدوین و مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس مقررشده است تا معیشت و مشکلات کشاورزان این منطقه به شکل دائم حل وفصل شود.

اردکانیان تأکید کرد: این طرح ها شامل حرکت از کشت های سنتی به سمت کشت های گلخانه ای و سازگار با کم آبی، تصفیه پساب و استفاده از آن، سامان دهی رودخانه زاینده رود و مشارکت فعال صنایع پر آب بر اصفهان در تأمین منابع مالی طرح ها بوده است که در سال 97 با مشارکت دستگاه های اجرایی این طرح ها آغاز می شود.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 333فهرست مطالب شماره 333
×