اجاق گاز چگونه و از چه زمانی بوجود آمد؟

حدود 30000 سال پیش ازتاریخ، نخستین فرهنگ انسان های کنونی، لااقل در مشرق زمین طلوع کرد. برای آسانی کار این انسان را به مناسبت نماینده سرشناس آن، انسان کرو - مانیون میگویند. رسم شده است که انسان ابتدای دوره شاتلپرونی و انتهای دورها ماگدالنی را یک واحد فرض کنند گر چه تفاوت آن ها با یکدیگر برابر تفاوت فرانسویان معاصر با دوگل هاست. باوجوداین ابتدایی ترین آن ها دارای چنان ابزارهای صنعتی بودند که هیچ وجه اشتراکی با انسان نئاندرتال ندارند. از بررسی ده ها هزار سنگ چخماق خردشده نشانه ای از به کار بردن آن ها برای ایجاد آتش به دست نیامد. ساختن فندک مستلزم دسترسی به قطعه ای فلز یا حداقل تکه ای پیریت است و یا آنکه در خانه های پیش ازتاریخ، پیریت هم گاهی یافت شده، به نظر نمی رسد که برای ساختن فندک به کاررفته باشد. ساختمان اجاق غالباً بسیار ساده و گاهی حلقه ای از سنگ ها بود به نشانه ای از اینکه دیگی بر روی آتش گذاشته شده باشد، در دست نیست. به نظر می رسد با سنگ هایی که در آتش داغ شده بود و آب را گرم می کردند طی اکتشافات اجاقی کشف شده که هواکش دارد. یکی از این نوع اجاق ها در اوکراین در کلبه ای که روی تلماسه ای ساخته شده است، پیدا شد، دو هواکش کوچک که در ماسه ایجادشده است هوای تازه وارد اجاق می کرد. به نظر می رسد که در اجاق های عصر گوزن شمالی از بقایای استخوان در سوخت استفاده می شد و احتمالاً برای پخت غذا به کار می رفتند ولی مدرک مستقیمی به سود این ادعا دشوار است. کلبه های واقع بر روی تلماسه که در اوکراین و اروپای مرکزی یافت شده، بیش از غارهای اروپای غربی جزئیات ساختمانی را آشکار می سازند. زیرا در این غارها جابه جا کردن شن و ریگ همه آثار طرح اجاق ها را از میان برده است. در اوکراین اجاق های متعددی یافت شده است که حفره هایی به بزرگی دیگ آن ها را احاطه کرده است. ماگدالنی ها برای گرم کردن غذا، تعدادی قطعه سنگ بزرگ بر روی هم قرار داده و آن را با آتش داغ و از گرمایش در پخت وپز استفاده می کردند و بدین ترتیب گرما را منتقل می کردند این گونه اجاق ها در پناهگاه های سنگی موتیه فرانسه و سردابه های سن، مارسل به طور دست نخورده ای کشف شده است .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 273فهرست مطالب شماره 273
×